FIRMA W REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) Wacetob został wpisany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie do rejestru instytucji szkoleniowych po numerem ewidencyjnym 2.14/00044/2011.