ZESZYT NR 9/2021

SPIS TREŚCI ZESZYTU NR 9/2021
Wprowadzenie
Część I. Roboty podstawowe, dodatkowe, zamienne i zaniechane w zamówieniach publicznych. Ewa Wiktorowska
Część II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część III. Stawka roboczogodziny na roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Janusz Dolecki
Część IV. Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle Sprawozdania Prezesa UZP za rok 2020. Andrzej Borowicz
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztoprysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy do lektury zeszytu, w którym zamieściliśmy kilka artykułów.
W Części I Autorka omówiła pojęcia robót budowlanych na gruncie prawa zamówień publicznych, które w tym zakresie niewiele się zmieniły w porównaniu z poprzednim Pzp. Aktualnie trwają prace nad projektami rozporządzeń dot. opisu i szacowania zamówień na roboty budowlane, ponieważ dotychczasowe obowiązują do 31 grudnia tego roku. Autorka nawiązała także do zmian w ustawie Prawo budowlane, które mają wpływ na przepisy dotyczące opisu zamówienia. Zakresy prac: podstawowe, zamienne i dodatkowe zazwyczaj stwarzają problemy co do ich prawidłowego ustalenia, a następnie rozliczenia, i dlatego przybliżamy tę tematykę.
W Części II w przeglądzie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej przedstawiamy wyrok dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest całoroczne utrzymanie dróg krajowych. Wyrok dotyczy uchybienia terminowi przedłużenia terminu związania ofertą. Obecnie na analogicznych zasadach jak w poprzednim Prawie zamówień publicznych, niewyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jest przesłanką odrzucenia oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 12 nPzp.
Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej, powszechnie stosowane w kosztorysach opracowywanych metodą kalkulacji szczegółowej, omówione są w Części III. Autor omówił zagadnienie powiązania stawki kosztorysowej i kosztów pracy, przedstawił metody ustalania wysokości stawek kosztorysowych. Autor przede wszystkim poziom stawek odniósł do sytuacji badania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny.
Wymaga podkreślenia, że nie można tak jednoznacznie uznać, że stawki kosztorysowe robocizny wynikają z wynagrodzeń pracowników w sektorze budownictwa. W informatorach cenowych dla potrzeb kalkulacji kosztorysowych stawki minimalne (pozyskiwane przez wydawców z rynku – czyli takie są stosowane w kosztorysach ofertowych) są niższe niż zaprezentowane w artykule!
Omówienie opublikowanego „Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych” zamieściliśmy w Części IV. Autor przede wszystkim odniósł się do konkurencyjności ofert, zwrócił uwagę, że w 2020 roku różnice pomiędzy minimalną i maksymalną ceną ofert przekraczały 100% więcej niż w co dziesiątym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Zdaniem autora sytuacja taka po raz kolejny potwierdza, że jakość kosztorysowania budowlanego w polskim systemie zamówień publicznych wciąż pozostawia wiele do życzenia.
W Komunikatach zamieściliśmy informacje o kilku wprowadzonych przepisach, m.in. dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia i min. stawce, które będą obowiązywać w 2022 r

Z ORZECZNICTWA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Podsumowanie wyroku
r.pr. Dariusz Ćwik, adw. Maria Kacprzyk-Boniecka

Osią sporu w przedmiotowym wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 lutego 2021 r., była kwestia uchybienia terminowi przedłużenia terminu związania ofertą, wyznaczonemu przez Zamawiającego.
(...)
Jak podkreśliła Izba, żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego ani żadne z postanowień SIWZ, nie przewidywały odstępstwa od obowiązku odrzucenia oferty w sytuacji, gdy wykonawca, mimo wezwania zamawiającego, nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, co doprowadziło do sytuacji, w której termin taki upłynął.
(...)
Więcej w Zeszycie nr 9/2021

STAWKA ROBOCZOGODZINY NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
dr inż. Janusz Dolecki
(...)
Treść aktualnie obowiązującego przepisu wiążącego koszty pracy z minimalnym wynagrodzeniem, co do meritum sprawy, praktycznie nie zmieniona od 2014 r., nakazuje zamawiającemu, który wzywa wykonawcę do złożenia wyjaśnień w kwestii ceny rażąco niskiej - wykazania:
1)    „zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie”;
2)    „zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie”.
(...)
Więcej w Zeszycie nr 9/2021

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania