ZESZYT NR 6/2021

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Termin związania ofertą w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Żaneta Urbaniak
Część II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część III. Wyjaśnienia ceny rażąco niskiej w postępowaniach, których przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Część I. Janusz Dolecki
Część IV. Eksploatacja nieruchomości (1). Podstawowe definicje i przepisy prawne w praktyce zarządzania nieruchomościami budowlanymi. Tomasz Wojtkiewicz, Marzena Kowalska   
Część V. Wyjaśnienia i opinie w sprawie zasad stosowania norm z Katalogów Nakładów Rzeczowych (9). Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych WACETOB

Zapraszamy do lektury zeszytu tuż przed czasem urlopów i wypoczynku, a w nim kilka artykułów.
W dniach 10-11 czerwca 2021 roku odbyła się, nadawana online z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, XII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych „Opis i szacowanie przedmiotu   zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych”. Wystąpienia gości honorowych – (online) Jarosława Gowina - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Andrzeja Adamczyka - Ministra Infrastruktury, Anny Korneckiej - Wiceministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Tomasza Żuchowskiego - Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz osobiste uczestnictwo Huberta Nowaka – Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i referentów potwierdziły trafność wyboru tematyki. Obowiązujące od 17 lat przepisy dotyczące tej problematyki są przejściowe i obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowych, ponieważ muszą być wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. Z uwagi na obchodzony przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych jubileusz 25-lecia dr Olgierd Sielewicz - Prezes Honorowy SKB, przypomniał okoliczności polityczno-gospodarcze w jakich powstawała organizacja, cele przyszłej działalności, jak również Członków – Założycieli. Pozostaje nam pogratulować i życzyć dalszych sukcesów, dodam także, że WACETOB jest członkiem wspierającym SKB.
W części I Autorka zaprezentowała nowe przepisy dotyczące terminu związania ofertą w ustawie Pzp z 19 września 2019 r., które polegają na tym, jak napisano w Komentarzu (patrz Komunikaty), że wykonawca, który złożył zamawiającemu ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie może już nic w tej ofercie zmienić po upływie terminu składania ofert. Zawarcie umowy z danym wykonawcą opiera się na decyzjach zamawiającego.
Część II – to wyrok KIO, wraz z omówieniem, dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę Powiatowego Centrum Zdrowia. Odwołujący zakwestionował realność udostępnienia zasobów w postaci doświadczenia firmy w stosunku do planowanego zakresu podwykonawstwa tego podmiotu na gruncie przepisu art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Autor w Części III podjął się oceny, jak sam określił, znaczącego i niełatwego zakresu procedury udzielania zamówień – kwestii ceny rażąco niskiej. Zazwyczaj wtedy mowa jest o „cenach rynkowych” i wyjaśnieniach. Pojęcie cen rynkowych jest w wielu przypadkach przywoływane: w wyjaśnieniach ofert wykonawców, ocenach kosztorysów inwestorskich i ofertowych. Autor wspomina o bogatej ofercie informatorów cenowych wydawa-nych co kwartał. Obserwując aktualną sytuację na rynku robót budowlanych jednak zmiany są tak częste, że informacje kwartalne są czasem spóźnione. Wymaga to od osób sporządzających wyceny śledzenia cen na bieżąco, szczególnie cen materiałów.
Przepisy prawne i podstawowe definicje związane z eksploatacją nieruchomości opisują Autorzy w Części IV. Celem eksploatacji obiektu budowlanego jest umożliwienie wykonywania zgodnych z jego przeznaczeniem funkcji poprzez przestrzeganie ogólnych zasad utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych, określonych w art. 5 ust 2 Prawa budowlanego, który stanowi, m. in. że obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Trudne zagadnienie to odróżnienie robót budowlanych polegających na remoncie od bieżącej konserwacji. Ma to znaczenie w przypadku zamówień publicznych oraz kwalifikacji nakładów ponoszonych na bieżącą eksploatację środków trwałych.
W Części V – omówienie Katalogu norm zakładowych na docieplenie ścian oraz izolacji przeciwwodnych oraz stropy – KNZ 14 i Katalogu norm zakładowych na wykonanie izolacji rurociągów – KNZ 15.
Życzę miłej lektury!

WYJAŚNIENIA CENY RAŻĄCO NISKIEJ W POSTĘPOWANIACH, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA SĄ ROBOTY BUDOWLANE. CZĘŚĆ I 
dr inż. Janusz Dolecki
(...)
Problem dotyczący rozumienia pojęcia „cena rażąco niska” istnieje tak długo, jak historia ustawy – Prawo zamówień publicznych, to znaczy od dnia 2 marca 2004 r., kiedy weszła w życie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177). Ustawodawca, rezygnując z definiowania tego pojęcia, pozostawił ukształtowanie jego właściwego rozumienia, a w konsekwencji stosowania, przede wszystkim orzecznictwu – Zespołów Arbitrów, później Krajowej Izbie Odwoławczej i sądom powszechnym. Oczywiście nie będę dokonywać przeglądu i analizy ewolucji, jaka dokonywała się w próbach definiowania tego pojęcia na przestrzeni 17 lat, ograniczając się do najbardziej chyba aktualnej wykładni jego znaczenia.
(...)
W odniesieniu do obowiązku wezwania wykonawcy na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy, ustawodawca nie definiuje szczegółowo przesłanek, stanowiących podstawę do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, pozostawiając tę kwestię swobodzie oceny zamawiającego, stanowiąc tylko, iż w każdym przypadku, gdy zamawiający ma wątpliwości (zamawiającemu „wydaje się”) co do realności zaoferowanej ceny – żąda wyjaśnień. Ale swoboda zamawiającego w tym zakresie nie może być utożsamiana z dowolnością lub arbitralnością jego decyzji. Zamawiający wzywając wykonawcę do złożenia wyjaśnień winien wskazać, jakie faktyczne okoliczności spowodowały, iż cena danego wykonawcy „wydaje się” rażąco niska lub też wywołuje „wątpliwości”, czy za zaoferowaną cenę możliwe będzie należyte wykonanie zamówienia. Potwierdzają to liczne wyroki, tak KIO, jak i sądów powszechnych, jak np.:
(...)
Więcej w Zeszycie 6/2021


 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania