ZESZYT NR 5/2021

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych. Żaneta Urbaniak
Część II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część III. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Ewa Wiktorowska
Część IV. Perspektywy dla górnictwa miejskiego w Polsce. Aleksander Nicał
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robt Budowlanych WACETOB

W majowym wydaniu Zeszytu prezentujemy kilka artykułów, a na początek w Części I omówienie najnowszego „Zawiadomienia w sprawie narzędzi służących zwalczaniu zmów przetargowych oraz w sprawie wytycznych dotyczących stosowania podstawy wykluczenia związanej ze zmową”. Autorka wyjaśnia czym jest zmowa przetargowa oraz jakie narzędzia mają zamawiający, aby przeciwdziałać zmowom. Pojawia się wątpliwość co do okresu przez jaki wykonawca podlega wykluczeniu w przypad-ku zmowy przetargowej. Przepisy Pzp zawierają regulację, która określa maksymalne okresy, przez które wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, w przypadku zmowy przetargowej jest to okres 3 lat od dnia zaistnienia zdarzenia, które może być podstawą wykluczenia. Jednak nie jest to w praktyce takie oczywiste.
Przegląd orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej przedstawiamy w Części II, a w nim wyrok dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn. „Projekt „Odnowa Parku” Rewitalizacja Parku polegająca na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, budowie małej architektury, a także przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonaniem rozbiórek w systemie zaprojektuj i wybuduj”. W omawianym wyroku jest kilka zarzutów, część z nich zamawiający uwzględnił i odwołujący je wycofał, a z pozostałych nie wszystkie, zdaniem Izby, zasługują na uwzględnienie. Jeden z nich dotyczył obowiązków gwarancyjnych i ten Izba uznała. W przypadku rewitalizacji parku do obowiązków wykonawcy w ramach gwarancji, jak opisał zamawiający w SIWZ, należała m.in. pielęgnacja materiału roślinnego. Z treści OPZ nie wynikało, że prace wykraczały poza gwarancyjne, jednak ostatecznie prace te można było określić jako utrzymaniowe. Ma to znaczenie przy ustalaniu wynagrodzenia i formy płatności za te prace.
Część III poświęcona jest opisowi przedmiotu zamówień na roboty budowlane. Autorka wskazuje, że zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamó-wienia musi być dokonywane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty i proporcjonalny. Dodatkowo zwraca uwagę, że w przypadku robót budowlanych istotne znaczenie mają przepisy merytoryczne, których źródłem jest ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do niej, ustawa Prawo zamówień publicznych i ograniczenia wynikające z jej przepisów oraz inne ustawy powiązane z funkcją i przeznaczeniem projektowanego obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
Obowiązujące w Polsce przepisy prawne w zakresie prowadzenia prac rozbiórkowych nakazują uwzględnienie gospodarki odpadami, w tym analiz techniczno-organizacyjnych, uzupełnionych o aspekty zarządzania odpadami i zagadnienia te prezentujemy w Części IV. Regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami nakreślają generalną tendencję polegającą na dążeniu do ograniczenia wykorzystania surowców przy projektowaniu i realizacji nowych obiektów budowlanych, jak również do zwiększania wykorzystania odpadów pochodzących z prac rozbiórkowych. Ma to także znaczenie dla szacowania kosztów w całym cyklu życia obiektów, ale o tych zagadnieniach napiszemy w kolejnym Zeszycie.
Zapraszamy serdecznie do lektury!

PERSPEKTYWY DLA GÓRNICTWA MIEJSKIEGO W POLSCE
dr inż. Aleksander Nicał
(...)
Górnictwo miejskie (ang. „urban mining”) jest koncepcją, która zakłada identyfikację i wydobycie materiałów znajdujących się w trwałych lub mniej trwałych dobrach produkcyjnych, obejmujących np. budynki, infrastrukturę, pojazdy, opakowania czy odpady z procesów przetwórczych, jako źródła surowców wtórnych [3]. (...) Podstawowym celem koncepcji jest pozyskiwanie surowców wtórnych pochodzenia antropologicznego w celu zredukowania konsumpcji surowców pierwotnych. Górnictwo miejskie dotyczy całości zasobów trwałych dóbr w istniejącym środowisku i dąży ono do generowania z jak największym wyprzedzeniem prognozy przyszłych przepływów materiałowych oraz tworzenia podstaw dla rozwoju miejskiego i najlepszych z możliwych ścieżek recyklingu [1].
(...)
Więcej w Zeszycie nr 5/2021


 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania