ZESZYT NR 4/2021

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące konkursu. Żaneta Urbaniak
Część II. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów w I kwartale 2020 r. Renata Niemczyk
Część III. Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w marcu 2021 r. Renata Niemczyk
Część IV. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część V. Charakterystyka energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynku. Balbina Kacprzyk, Marzena Kowalska
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Roót Budowlanych WACETOB

Zapraszamy do lektury Zeszytu, w którym zamieściliśmy kilka artykułów.
W Części I kończymy tematykę dotyczącą konkursu, o którym mowa w art. 325÷358 ustawy Prawo zamówień publicznych. Autorka we wcześniejszych publikacjach omawiała nowe przepisy, a tym razem skupiła się na opublikowanym przez Urząd Zamówień Publicznych projekcie Rekomendacji pod tytułem: „Konkurs po nowemu”. Rekomendacje oceniła pozytywnie, z uwagi na to, że są zbiorem bardzo przydatnych informacji, stanowiącym przewodnik dla zamawiających. Zwróciła uwagę na brak szczegółowych wytycznych jak zamawiający powinien formułować kryteria oceny prac.
Poziom i ruch cen obiektów budownictwa ogólnego w okresie od I kwartału 2020 r. do I kwartału 2021 r. zamieściliśmy w Części II. Jak wynika z prezentacji w stosunku do I kwartału 2020 r. największy wzrost cen obiektów kubaturowych nastąpił w III kwartale 2020 r.
Kosztorysowe stawki robocizny najbardziej wzrosły w robotach inżynieryjnych, w ciągu roku o 3,46 %. Wskaźniki kosztów pośrednich i zysku w zasadzie nie zmieniały się.
Część III – to prezentacja cen hurtowych materiałów budowlanych notowanych w marcu 2021 r. w obrocie na polskim rynku, oraz wskaźniki zmian cen w stosunku do grudnia 2020 r. Wynika z niej, że większość cen materiałów wzrosła, w większości zauważalnie, najbardziej widoczne są wzrosty cen stali i styropianu. Obniżki dotyczą niewielkiego asortymentu, m.in. stolarki okiennej.
Sytuacja na rynku usług budowlanych skłania do bieżącego śledzenia i analiz zmian cen i szukania przyczyn takiej sytuacji. Jak podano w komunikacie UOKiK z 19 kwietnia 2021 r., w związku z napływającymi sygnałami z rynku, Prezes UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) wszczął postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić, czy dochodzi do ograniczenia konkurencji podczas sprzedaży styropianu. W ramach badania rynku Prezes UOKiK przeanalizuje również stan konkurencji na rynku cementu i wapna. Jak napisano, zgodnie z prawem zakazane są porozumienia przedsiębiorców zmierzające do podziału rynku bądź ustalenia cen towarów lub usług. Bezprawną praktyką jest również wykorzystywanie siły rynkowej przez monopolistów i narzucanie nieuczciwych cen.
Przegląd orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej przedstawiamy w Części IV, a w nim wyrok dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” - Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem”. Istotą sporu było nieuznanie przez zamawiającego drugiego postąpienia w dogrywce, podczas gdy w SIWZ było jednoznaczne ustalenie limitu postąpień. Izba podkreśliła, że SIWZ (SWZ zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Pzp) stanowi m. in. instrukcję dla wykonawców i w tym postępowaniu dotyczyło to także aukcji elektronicznej.
W Części V zamieściliśmy artykuł poświęcony zaktualizowanym przepisom dotyczącym wpływu na środowisko, a więc zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które dotyczą oszczędzania energii oraz izolacyjności cieplnej, omówiono aktualne przepisy dot. charakterystyki energetycznej, efektywności energetycznej, a także audytu energetycznego.
Polecamy także Komunikat, a w nim m.in. opinię Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą elektronicznego podpisywania ofert.
Życzymy miłej lektury.

CENY HURTOWE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NOTOWANE W MARCU 2021 R.
mgr inż. Renata Niemczyk
(...)
Notowania cen materiałów budowlanych w marcu br. wskazują, że stabilizację cen mamy już poza sobą. Producenci i dystrybutorzy zmieniają swoje cenniki i w większości przypadków są to podwyżki cen o kilka, czy nawet kilkanaście procent.
Zaskoczeniem dla odbiorców są gwałtowne, od początku roku, wzrosty cen styropianu. Na przełomie stycznia i lutego były to wzrosty na poziomie od 9% do 12%, gdy tymczasem producenci już wskazują, że w najbliższym czasie będą to wzrosty na poziomie od 40% do 50%. Powodem tej sytuacji są m.in. wysokie ceny polistyrenu (surowca do produkcji styropianu) spowodowane czasowym zamknięciem kilku światowych fabryk oraz dużymi zamówieniami tego surowca napływającymi na rynki europejskie z Chin.
(...)

Z ORZECZNICTWA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Wyrok KIO z dnia 11.02.2021 r. sygn. akt KIO 130/01
Podsumowanie: r.pr. Dariusz Ćwik, apl. adw. Maria Kacprzyk-Boniecka

W omawianym wyroku z dnia 11 lutego 2021 r. Odwołujący zarzucił w treści odwołania, że Zamawiający nie uznał w sposób nieuprawniony jednego z jego postąpień w dogrywce. Nieuznane przez Zamawiającego postąpienie było drugim w dogrywce. Izba odwołanie oddaliła, wskazując, że Zamawiający jednoznacznie określił (w SIWZ), iż w dogrywce może być wyłącznie jedno postąpienie.
(...)
Izba podkreśliła dodatkowo, że w przypadku kryterium cenowego, jako wymagającego matematycznego przeliczenia punktacji według wzoru wskazanego w SIWZ, nie jest konieczne szczegółowe uzasad-nienie przyznanej punktacji w informacji o wyniku postępowania.

WIęcej w Zeszycie nr 4/2021 "Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych"