ZESZYT NR 3/2021

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Czyn nieuczciwej konkurencji? Żaneta Urbaniak
Część II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część III. Zabytek – kilka praktycznych przypomnień i rad. Piotr Zdon
Część IV. Kalkulacje cenowe prac wykonywanych w warunkach szczególnych i innych niż przeciętne. Ryszard Jakubiec, Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy do lektury aktualnego wydania prawie w wiosennym czasie.
W I Części Autorka zaprezentowała przykłady czynów nieuczciwej konkurencji w ofertach wykonawców uczestniczących w postępowaniach zamówień publicznych. Zwraca uwagę na spełnienie wszystkich przesłanek określonych w przepisie, a więc działanie musi być dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musi naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz stanowić zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta. Duża część artykułu poświęcona jest tzw. inżynierii cenowej. Chodzi o manipulowanie cenami w ofertach. Przykłady podane są dla przypadków rozliczania kosztorysowego i ryczałtowego, a w podsumowaniu Autorka zwraca uwagę jak istotne są wyjaśnienia wykonawców i ich ocena przez zamawiających. Przykłady pokazują także, że wynagrodzenie o charakterze kosztorysowym jednak lepiej służy prawidłowemu sprawdzeniu ofert, a na etapie realizacji rozliczaniu rzeczywiście zrealizowanych robót.
Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w Części II prezentujemy wyrok w postępowaniu w przetargu nieograniczonym na rozbudowę budynku przedszkola, dotyczący zagadnienia dokonania poprawienia tzw. innej omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych  warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający w toku badania i oceny ofert stwierdził brak trzech pozycji kosztorysowych, które były zamieszczone w przedmiarze robót. Zwrócił się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień i je uzyskał wraz ze szczegółową kalkulacją kosztorysową. Jednak oznacza to, że nie miał możliwości samodzielnie ustalić wartości brakujących pozycji, czyli poprawić oferty, bez pomocy wykonawcy, a ponadto warto nadmienić, że cena oferty miała stanowić wynagrodzenie kosztorysowe, a więc kosztorys ofertowy był istotną jej treścią.
Przełom roku to czas składania wniosków o dotacje na remonty obiektów zabytkowych. Ciężar opieki nad zabytkami spada na ich właścicieli, a wszelkie dotacje to tylko częściowa pomoc samorządów czy państwa.
W Części III Autor omawia zawiłości przepisów prawnych, dotyczących opieki nad zabytkami, polegającej głównie na właściwie przeprowadzanych pracach konserwatorskich, restauratorskich i robotach budowlanych.
W Części IV Autorzy opisali problematykę kalkulacji cenowych prac wykonywanych w warunkach szczególnych i utrudnionych, innych niż przeciętne. Przy wykorzystywaniu do kalkulacji nakładów rzeczowych robocizny i sprzętu opisanych w katalogach mamy przypadki przeciętnych warunków, częściowo tylko uwzględniających warunki szczególne poprzez możliwość wykorzystania podanych współczynników. Natomiast inne utrudnienia, niepodane w katalogach należy uwzględnić indywidualnie. Ważne jest ustalenie kiedy i w jaki sposób możemy to zrobić przy obecnym braku przepisów w sprawie metod kalkulacji kosztorysowych.
Polecamy także Komunikaty, w których podaliśmy przepisy regulujące wnioski w postaci elektronicznej, związane z ustawą Prawo budowlane.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy naszym Czytelnikom przede wszystkim dużo zdrowia i optymizmu, wiosennego słońca oraz dalszej owocnej współpracy.

CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?
adw. Żaneta Urbaniak

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”), nakładają na zamawiających obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy, która została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „uznk”).  Zgodnie z definicją legalną, zawartą w art. 3 ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrym obyczajem, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Katalog czynów nieuczciwej konkurencji na gruncie uznk jest otwarty i obejmuje w szczególności wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.

Więcej w Zeszycie nr 3/2021

KALKULACJE CENOWE PRAC WYKONYWANYCH W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH I INNYCH NIŻ PRZECIĘTNE
inż. Ryszard Jakubiec
mgr inż. Balbina Kacprzyk
(...)
Dobrze przygotowany przedmiar i kosztorys są gwarancją sprawnie przebiegającego procesu inwestycyjnego lub remontowego. Należy pamiętać, że nakłady rzeczowe w ogólnodostępnych katalogach (KNR, KSNR, KNNR, KNP itp.) zostały opracowane dla wykonywania robót w przeciętnych warunkach organizacyjnych. Roboty podstawowe w katalogach uwzględniają również czynności pomocnicze, różnie zdefiniowane w zależności od okresu, w którym zostały wydane - dla przykładu poniżej porównanie zapisów KNNR 3 i KNR 4-01:
(...)

Więcej w Zeszycie nr 3/2021
 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania