ZESZYT NR 12/2020

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Kosztorys w zamówieniach na roboty budowlane? Żaneta Urbaniak
Część II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część III. O czym należy pamiętać wprowadzając modyfikacje do dotychczasowego regulaminu udzielania zamówień publicznych w jednostce zamawiającej. Ewa Wiktorowska
Część IV. Zużycie techniczne obiektów budowlanych. Aleksander Nicał
Część V. GUS. Produkcja budowlano-montażowa w 2019 r.
Część VI. Wyjaśnienia i opinie w sprawie zasad stosowania norm z Katalogów Nakładów Rzeczowych (8). Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych WACETOB

Zapraszamy do lektury ostatniego Zeszytu w tym roku.
Część I poświęcona jest znanemu dokumentowi, o którym dużo pisaliśmy,
i o którym dużo się dyskutuje, a przepis według którego powinien być sporządzany ma już 16 lat. Autorka wskazuje na kilka ról przypisanych kosztorysowi inwestorskiemu, które pojawiały się w wyniku nowelizacji Pzp.
W Części II z zakresu orzecznictwa KIO przedstawiamy wyrok dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa budynku dydaktycznego. Wyrok dotyczy kwestii charakteru Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), gdy projekt umowy przewidywał wynagrodzenie ryczałtowe. Niezależnie od omówienia wyroku zwracam uwagę na wyjaśnienie Zamawiającego, że to kosztorysant wyodrębnił, wbrew postanowieniom SIWZ, pozycje dotyczące robót dachowych na dwie pozycje: konstrukcję stalową i obudowę dachu. TER nie jest zdefiniowane w przepisach ustawy Pzp dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, jak i szacowania wartości zamówień (kosztorys inwestorski). Kosztorysant, jak należy przypuszczać, opracował przedmiar robót oraz jego działy z podziałem przynajmniej na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień oraz Tabelę wartości elementów scalonych zwaną TES, a nie TER, jak potem w SIWZ wymagał zamawiający. Ma to oczywiście znaczenie na późniejsze odbiory i płatności, co zostało omówione w komentarzu przedmiotowego wyroku.
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych już niebawem zacznie obowiązywać, więc autorka w Części III omawia o czym należy pamiętać wprowadzając modyfikacje do dotychczasowego regulaminu udzielania zamówień publicznych w jednostce zamawiającej. W sposób uporządkowany zwraca uwagę na najważniejsze zmiany w regulaminach udzielania zamówień: regulaminie dla zamówień o wartościach równych lub przekraczających próg stosowania ustawy, regulaminie zamówień do progu stosowania ustawy i regulaminie komisji przetargowej.
Część IV poświęcona jest określaniu zużycia obiektów budowlanych.
To zagadnienie istotne dla potrzeb prawidłowego zaplanowania działań remontowo-konserwacyjnych oraz przy sporządzaniu wycen nieruchomości.
Nie można pominąć także tej problematyki przy ustalaniu ponadnormatywnego zużycia budynków mieszkalnych, a także zużycia technicznego dla potrzeb wysokości zwrotu kosztów napraw po szkodach dla firm ubezpieczeniowych. Obecnie nie ma przepisów regulujących te zagadnienia, Autor omawia metody stosowane do ustalania zużycia technicznego obiektów budowlanych. Z artykułu wynika, że nie tylko ważne jest ustalenie zużycia (%), ale również obliczenie wartości robót budowlanych, udział poszczególnych elementów obiektów w wartości robót, przy czym wartość robót może być ustalona na podstawie zestawienia kosztów obliczonych metodą wskaźnikową lub na podstawie kosztorysu. Natomiast najważniejsza jest ocena eksploatacji i konserwacji na podstawie jakości utrzymania, bieżącej konserwacji, okresowych remontów, napraw i wymiany poszczególnych elementów. Ta problematyka wiąże się z kalkulacją kosztów cyklu życia obiektów, uwzględniającą przyszłe koszty utrzymania i użytkowania już na etapie projektowania.   
Według wstępnych danych GUS produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była we wrześniu br. niższa o 9,8% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 7,6%) oraz wyższa o 15,5% w stosunku do sierpnia 2020 roku (przed rokiem wzrost o 12,7%). W Części V zamieściliśmy informacje GUS o produkcji budowlano-montażowej w 2019 r.
Kontynuujemy wyjaśnienia i opinie w sprawie zasad stosowania norm z Katalogów Nakładów Rzeczowych, tym razem o tym jak ważne są informacje dodatkowe zamieszczane w założeniach ogólnych i szczegółowych w katalogach nakładów rzeczowych, szczególnie te zawarte w tablicach oznaczonych numerami zaczynającymi się na 99. Zawierają one współczynniki zmniejszające lub zwiększające jednostkowe nakłady rzeczowe dla potrzeb sporządzenia kalkulacji.
W Komunikatach zamieściliśmy informację o wysokości stawki za umowną jednostkę nakładu pracy w 2021 r. przy wycenach opracowywanych na podstawie Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych (wzrost w stosunku do obecnej o 3,6%).
Proponujemy Państwu przedłużenie abonamentu na 2021 rok naszego wydawnictwa „Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych” - abonament zapewni regularne otrzymywanie Zeszytów oraz bezpłatne, konsultacje bezpośrednie, telefoniczne lub e-mailowe z ekspertami Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych.

W imieniu Zarządu i pracowników WACETOB oraz własnym życzę Państwu z okazji Świąt Bożego Narodzenia dużo zdrowia i spokoju oraz wytrwałości i szczęścia w spełnieniu planów w nadchodzącym 2021 Roku.

KOSZTORYS W ZAMÓWIENIACH NA ROBOTY BUDOWLANE?
adw. Żaneta Urbaniak
(...)
Przepisy ustawy Pzp nakładają na zamawiających obowiązek oszacowania wartości zamówienia publicznego. Podstawą do ustalenia wartości zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. Ustawa wskazuje w jaki sposób sporządzić kosztorys inwestorski, ale w żadnym przepisie nie zostało określone w jakim celu zamawiający go de facto sporządza. Odpowiadając na to pytanie należy zwrócić uwagę na kilka funkcji kosztorysu inwestorskiego.
(...)
Więcej w Zeszycie nr 12/2020

WYJAŚNIENIA I OPINIE W SPRAWIE ZASAD STOSOWANIA NORM Z KATALOGÓW NAKŁADÓW RZECZOWYCH (8)
mgr inż. Balbina Kacprzyk
(...)
W odpowiedzi na pytanie czy  placówki edukacji np. szkoły podsta-wowe, zespoły szkół, licea ogólnokształcące, szkoły branżowe, szkoły techniczne czy inne tego typu placówki oświatowe można uznać za obiekty nauki i szkolnictwa wyższego  wyjaśniamy na podstawie katalogu KNR 4-02
Roboty remontowe instalacji sanitarnych, wydanie WACETOB.
(...)
Więcej w Zeszycie nr 12/2020    
 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania