ZESZYT NR 7-8/2020

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Wpływ tzw. dużej nowelizacji prawa budowlanego (wejście w życie 19.09.2020 r.) na proces inwestycyjno-budowlany. Hubert Wysoczański, Urszula Zawadzka
Część II. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów w II kwartale 2020 r. Renata Niemczyk
Część III. Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w czerwcu 2020 r. Renata Niemczyk
Część IV. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część V. Profesjonalizacja w zamówieniach publicznych. Żaneta Urbaniak
Część VI. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych – wybrane aspekty. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część VII. Zamówienia publiczne dawniej i dziś na przykładzie inwestycji podlaskiej. Krzysztof Zawistowski
Część VIII. GUS. Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-VI 2020 r.
Część IX. Wyjaśnienia i opinie w sprawie zasad stosowania norm z Katalogów Nakładów Rzeczowych (5). Balbina Kacprzyk
Część X. Kalkulator kosztów cyklu życia (LCC). Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy Państwa do lektury wakacyjnego, podwójnego numeru Zeszytu.
W części I zamieściliśmy artykuł omawiający istotne zmiany prawa budowlanego, które zaczną obowiązywać od 19 września 2020 r. Najważniejsza i budząca wątpliwości jak sprawdzi się w praktyce jest nowa struktura projektów. Zmiana będzie miała wpływ na zamawianie projektów, dokumentacji projektowej i oczywiście szacowanie kosztów dla potrzeb inwestorów. Na jakim etapie będzie możliwa do przeprowadzenia optymalizacja kosztów?
Przy okazji należy dodać, że zmiany te będą musiały być uwzględnione w obu rozporządzeniach z 2004 r. wydanych na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r., które dotyczą opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane.
Ministerstwo Rozwoju przygotowuje także wprowadzenie do procesu inwestycji „cyfryzacji” – jest to długofalowe przedsięwzięcie obejmujące m. in. możliwość składania wniosków oraz dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej przy zachowaniu także możliwości papierowej, prowadzenie elektronicznego dziennika budowy, nowy centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane i inne zmiany.
W Części II zamieszczamy pełniejszą charakterystykę 16 obiektów budownictwa ogólnego (w kolejności prezentacji), dla których 4 razy w roku (co kwartał) publikujemy wskaźniki ruchu cen. W tej części jak zazwyczaj zaprezentowano poziom i ruch cen 16-tu obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w II kwartale 2020 roku. Z danych wynika, że nastąpił niewielki wzrost wskaźników cenowych w stosunku do I kwartału bieżącego roku, szczególnie obiektów kubaturowych, jak również dla niektórych obiektów wystąpiły obniżki. W dalszym ciągu wzrosły stawki robocizny w tym kwartale, ale wzrost jest niewielki, zamknął się w przedziale od 0,72% do 1,32 %. Wskaźniki zysku i narzuty kosztów pośrednich, właściwie nie zmieniły się.
Część III zawiera ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w czerwcu 2020 roku.
Z komentarza autorki wynika, że pomimo trudności w gospodarce spowodowanej pandemią koronawirusa zmiany cen materiałów budowlanych są niewielkie.
Nastąpiły spadki cen, średnio w granicach od 1% do 2% wyrobów ceramicznych, wyrobów ze stali, lepików, roztworów i mas asfaltowych. Wzrosty cen rzędu od 0,5% do 2%, nawet do 3,5%, odnotowano natomiast przy stolarce okiennej i drzwiowej, oraz tarcicy.
Wyrok KIO i jego omówienie zamieściliśmy w Części IV. Dotyczy on postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest remont budynku. Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu odwołanie oddaliła, a dotyczyło ono wadium wniesionego w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. W treści gwarancji jako beneficjent był wskazany Wykonawca, a nie Zamawiający i pomimo sprostowania wniesionego przez ubezpieczyciela Izba uznała, że treść wadium nie podlega wyjaśnieniom ani uzupełnieniu w trybie art. 8 ustawy Pzp.
Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził ankietę dot. profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych i opublikował na swojej stronie internetowej wyniki ankiety wśród zamawiających i wykonawców. Jest to jedno z działań w ramach całościowego programu, o którym mowa w publikacji „Działania prezesa UZP wspierające profesjonalizację kadr”.
Część V – poświęciliśmy profesjonalizacji zamówień publicznych. Autorka omówiła definicję profesjonalizacji, nawiązała do zaleceń Komisji Europejskiej opartych na trzech filarach: rozwoju odpowiednich struktur, zasobach ludzkich oraz narzędziach i metodach potrzebnych do wsparcia profesjonalnej praktyki.
Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych omówiono w Części VI. Szczególnie oczywiście zwracamy uwagę na roboty budowlane, a więc jak należy rozumieć zastosowanie art. 143 c ust.1 Pzp, a także art. 6471 Kc.
Czy można jednoznacznie ustalić, że do umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane nie zalicza się umów zawieranych z dostawcami maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania robót budowlanych, jak też umów z dostawcami materiałów budowlanych - warunkiem wg autorów musi być ich wbudowanie.
Ciekawy i odpowiedni na czas urlopów artykuł zamieściliśmy w Części VII – w którym autor przeniósł nas w okres 180 lat wcześniej do Białegostoku i omówił procedury przy wyborze wykonawcy i realizację budowy cerkwi prawosławnej.
Część VIII zawiera dane GUS, dotyczące budownictwa mieszkaniowego w okresie I-VI 2020 r. Z danych wynika, że zmalała liczba wydanych decyzji o pozwoleniach na budowę, co ma prawdopodobnie związek z ograniczonym działaniem urzędów z powodu pandemii.
Wyjaśnienia i opinie w sprawie zasad stosowania norm z Katalogów Nakładów Rzeczowych kontynuujemy w Części IX.
Urząd Zamówień Publicznych bardzo zachęca do wykorzystania kryterium kosztu. W Części X przedstawiamy kolejne oprogramowanie ułatwiające zastosowanie kryterium kosztu (zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień) dla potrzeb zamówień publicznych na zamówienia drukarek, kopiarek i skanerów.
Polecamy także liczne informacje w Komunikatach.
Życzymy dobrego wypoczynku i miłej lektury!
 
WPŁYW TZW. DUŻEJ NOWELIZACJI PRAWA BUDOWLANEGO (WEJŚCIE W ŻYCIE 19.09.2020 R.) NA PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY
dr n. pr. Hubert Wysoczański, adwokat
mgr Urszula Zawadzka
(...)
Podkreślić należy, że to inwestor obowiązany jest do zapewnienia sporządzenia projektu technicznego. Natomiast kierownik budowy, zgodnie z art. 45a ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, przed rozpoczęciem budowy obowiązany jest potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz – o ile jest wymagany – projektu technicznego. Niezastosowanie się przez kierownika budowy do powyższego obowiązku spowoduje możliwość nałożenia na niego kary grzywny na podstawie z art. 93 pkt 4 Prawa budowlanego.
Wskazane powyżej nowe rozwiązanie odnoszące się do struktury projektu budowlanego rodzi w branży budowlanej wiele wątpliwości i kontrowersji. Przede wszystkim brak obowiązku składania wszystkich trzech części projektu budowlanego do organu administracji architektoniczno-budowlanej sprawi, że projekt techniczny będzie mógł zostać sporządzony w dalszej kolejności, co może prowadzić do braku zapewnienia koordynacji branżowej, a w konsekwencji braku spójności tych dokumentów. Z tego względu ustawodawca wyraźnie wskazuje, że projekt techniczny powinien być zgodny zarówno z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Wynika to m.in. z nowego art. 41 ust. 4a Prawa budowlanego, zgodnie z którym inwestor ma obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia
robót budowlanych oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi
zamierzenia budowlanego.
(...)

Więcej w Zeszycie nr 7-8/2020

PROFESJONALIZACJA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
adw. Żaneta Urbaniak
(...)
Najważniejszą czynnością w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowanie wartości zamówienia. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w których zamawiający w swoim zespole nie mają pracowników, którzy mogliby przygotować opis lub szacowanie wartości zamówienia dla robót budowlanych, prac projektowych czy usług IT. W takich przypadkach uzasadnione jest korzystanie z osób posiadających właściwą wiedzę i doświadczenie. Zamawiający w takim przypadku może zlecić opracowanie tych dokumentów podmiotom trzecim, które ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie dają rękojmię należytego przygotowania dokumentów, w szczególności architektom, kosztorysantom czy podmiotom informatycznym. Takie działanie pozytywnie wpływa na poziom merytoryczny postępowań, a co za tym idzie prowadzi do większej profesjonalizacji zamówień publicznych.
Duża część zamawiających nie przykłada wagi do tego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego twierdząc, że ewentualne braki będzie można poprawić w ramach pytań i wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednakże, mając na uwadze raport dotyczący konkurencyjności na rynku zamówień publicznych z października 2019 roku, często zainteresowanie postępowaniem jest niewielkie, co może prowadzić do sytuacji, w której zamawiający otrzyma przedmiot zamówienia niezgodny z jego potrzebami lub gorszy jakościowo, ponieważ zostały popełnione błędy na etapie przygotowania postępowania.
(...)

Więcej w Zeszycie nr 7-8/2020

 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania