ZESZYT NR 5/2020

SPIS TREŚCI ZESZYTU NR 5/2020
Wprowadzenie
Część I. Zamówienia w procedurze krajowej w nowym prawie zamówień publicznych. Ewa Wiktorowska
Część II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część III. Sytuacja na rynku budowlanym. Balbina Kacprzyk
Część IV. Prace renowacyjne – kalkulacja kosztorysowa a rzeczywiste koszty wykonania robót - wybrane przykłady. Maciej Rokiel
Część V. Wyjaśnienia i opinie w sprawie zasad stosowania norm z Katalogów Nakładów Rzeczowych (3). Ryszard Jakubiec
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy do lektury kolejnego zeszytu, w wiosennym miesiącu, ale jakże innym w tym roku i piszemy o tym w Części III.
Od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywała nowa ustawa prawo zamówień publicznych i powinniśmy już się z nią zapoznać. Publikowaliśmy omówienie analizy potrzeb i wymagań (Zeszyt 1 i 2 w 2020 r.). W ustawie katalog możliwych do zastosowania trybów udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi UE jest następujący: tryb podstawowy, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki. Nie ma więc przetargu nieograniczonego. W Części I autorka omawia zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie w BZP wykonawcy mogą składać oferty, a zamawiający ma do wyboru trzy warianty: bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) oraz z negocjacjami (art. 275 pkt 3 ustawy Pzp). W trybie podstawowym od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia – w wariancie 1 i 2 oraz do opisu potrzeb i wymagań – w wariancie 3.
W artykule omówiony jest także przebieg procedur w każdym z trzech wariantów.
Część II zawiera omówienie wyroku w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Do oferty należało dołączyć kosztorys ofertowy i jak zarzucił odwołujący, wybrany wykonawca złożył kosztorys ofertowy opracowany za pomocą programu komputerowego, do którego nie miał licencji. Oprócz omówionych w komentarzu oczywistych problemów dotyczących czynu nieuczciwej konkurencji należy także dodać taki, że kosztorys może zawierać błędy w obliczeniach kalkulacji ceny (które trudno zauważyć bez dokładnej weryfikacji) ze względu na uszkodzony kod programu, dezaktywujący zabezpieczenie sprzętowe (klucz hardware’opwy).
W Części III omówiliśmy problemy związane z aktualną sytuacją na rynku usług budowlanych.
Jak wynika z danych GUS, sytuacja nie jest tak trudna jak w innych branżach, np. turystycznej czy przewoźników, ale reakcja będzie wydłużona w czasie. Obecnie są realizowane już zawarte kontrakty, bądź tuż przed zawarciem umowy, ale ważne jest czy będą w dalszej perspektywie inwestorzy, zamawiający dokumentację i roboty budowlane.
Zagadnienia prawidłowej kalkulacji kosztorysowej na prace renowacyjne przedstawia autor artykułu w Części IV. Wskazuje na trudne zadania kosztorysanta, jako pierwszego weryfikatora projektu na prace renowacyjne, od którego wymaga się doskonałej znajomości technologii prac. Ma to wpływ na opracowywane kalkulacje ceny, gdyż każda pominięta faza technologiczna prac lub niewłaściwie przyjęte normy zużycia materiałów, powoduje nieprawidłowe ustalenie ceny za te prace. Można do opracowywanych kalkulacji wykorzystać Katalogi Nakładów Rzeczowych, które są wydawane na prace renowacyjne w różnych technologiach, we współpracy z producentami materiałów.
Wyjaśnienia i opinie w sprawie zasad stosowania norm z Katalogów Nakładów Rzeczowych kontynuujemy w Części V.
Życzymy miłej lektury!


ZAMÓWIENIA W PROCEDURZE KRAJOWEJ W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Ewa Wiktorowska

Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019), dalej „Pzp”, określa w Dziale III nazwanym „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne” nowe tryby udzielania zamówień w procedurze krajowej. Dział ten dotyczy zamówień o wartościach mieszczących się w przedziale powyżej 130 000 zł i poniżej tzw. progów unijnych.
Od 1 stycznia 2020 roku progi unijne dla zamawiających publicznych to odpowiednio 139 000 euro albo 214 000 euro na dostawy i usługi oraz 5 350 000 euro dla robót budowlanych, przy kursie 1 euro – 4,2693 zł.
(...)
Procedury krajowe
(...)
W art. 301 ust. 1 pkt 4 wprowadzono nową przesłankę udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia wyłącznie dla zamówień na roboty budowlane, którą należy uznać za wyjście naprzeciw potrzebom rynku i rozwiązanie w sytuacji zakończenia przerwanych kontraktów.
Ma ona zastosowanie w przypadku gdy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia na roboty budowlane, zamawiający odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i udzielenie zamówienia jest niezbędne do zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot wcześniejszego zamówienia.
Zamawiający będzie wówczas zapraszał, w terminie 3 miesięcy od dnia odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia, do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty we wcześniejszym postępowaniu, z wyjątkiem wykonawcy, z którym została zawarta umowa, od której zamawiający odstąpił. To oznacza otwarcie możliwości udzielania w procedurach krajowych zamówień na przerwane duże kontrakty budowlane i zapraszanie do negocjacji w celu wyboru ich wykonawcy np. podwykonawców wykonawcy, z którym rozwiązano wcześniejszą umowę.
(...)
Więcej w Zeszycie nr 5/2020


PRACE RENOWACYJNE – KALKULACJA KOSZTORYSOWA A RZECZYWISTE KOSZTY WYKONANIA ROBÓT
- WYBRANE PRZYKŁADY

mgr inż. Maciej Rokiel

Bezwzględnym wymogiem pozwalającym na wykonanie poprawnej kalkulacji (niezależnie od branży) jest znajomość technologii robót przez kosztorysanta. W przypadku prac renowacyjnych jest ona zupełnie inna niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.
(...)
Prace renowacyjne nie należą do tanich, jednakże skutki zaniechania ich wykonywania są często dużo bardziej kosztowne. Bardzo poważne i nieciekawe następstwa może mieć także zmiana opracowanej technologii. Dzieje się tak na skutek żądań i nacisków inwestora, który liczy w tym miejscu na (pozorne) oszczędności, często jest to inwencja wykonawcy, który źle skalkulował koszt robót i szuka teraz oszczędności, co przy braku fachowego nadzoru nie jest takie trudne. To wreszcie „radosna twórczość” inwestorów, którzy „prace renowacyjne” wykonują na własną rękę.
Przeanalizujmy kilka typowych, najczęściej popełnianych błędów oraz ich konsekwencje.
(...)
Więcej w Zeszycie nr 5/2020 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania