ZESZYT NR 4/2020

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Koszty cyklu życia budynków (7). Metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków. Edyta Plebankiewicz
Część II. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów w I kwartale 2020 r. Renata Niemczyk
Część III. Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w marcu 2020 roku. Renata Niemczyk
Część IV. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część V. Wyjaśnienia i opinie w sprawie zasad stosowania norm z Katalogów Nakładów Rzeczowych (2). Ryszard Jakubiec
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu, w którym zamieściliśmy kilka artykułów.
W Części I publikujemy ostatni z serii artykułów dotyczących kosztów cyklu życia budynków, w którym autorka omówiła metody kalkulacji tych kosztów z podziałem na  proste i złożone. W metodzie prostej pomija się zmiany wartości pieniądza w czasie oraz zmiany cen energii, w złożonej przeprowadza się analizę efektywności inwestycji na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem kwestii środowiskowych, pozwalając także uwzględnić niepewność i ryzyko związane z tego rodzaju szacunkami.  Podane są także przykłady kalkulacji LCC metodami prostymi dla budynku Sądu Rejonowego, w tym zgodnie z rozporządzeniem z 11 lipca 2018 r., oraz dla budynku biurowego z wykorzystaniem NPV (Net Present Value – wartość bieżąca netto).
Sytuacja na rynku usług budowlanych jest wyjątkowa i trudno obecnie jednoznacznie ocenić wpływ obowiązujących przepisów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na ceny robót. Na budowach  w większości prace są prowadzone, chociaż nie wszędzie m.in. trudno jest spełnić wymagania przepisów i prowadzić prace remontowe w czynnych obiektach.
Poziom i ruch cen obiektów budownictwa ogólnego w okresie od I kwartału 2019 r. do I kwartału 2020 r. zamieściliśmy w Części II. Jak wynika z prezentacji w stosunku do I kwartału 2019 r. najniższy wzrost cen wstąpił w obiektach inżynieryjnych.
Kosztorysowe stawki robocizny najbardziej wzrosły w kwartale w robotach instalacji sanitarnych - o 3,21%. Wskaźniki kosztów pośrednich i zysku tylko nieznacznie się  zmieniały.
Część III – to prezentacja cen hurtowych materiałów budowlanych notowanych w marcu 2020 r. w obrocie na polskim rynku oraz wskaźniki zmian cen w stosunku do grudnia 2019 r. Wynika z niej, że większość cen materiałów nieznacznie wzrosła (z wyjątkiem stali, która zdrożała wyraźnie), niektóre ceny zmalały (np. płyty styropianowe).
Przegląd orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej przedstawiamy w Części IV, a w nim wyrok dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Wymiana izolacji na rurociągach sieci ciepłowniczej…”. Zamawiający unieważnił postępowanie z powodu niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wskazując jako przyczynę omyłkowo podane dwa różne okresy gwarancji. Istotne, że gwarancja była jednym z ocenianych kryteriów.
Kontynuujemy wyjaśnienia i opinie w sprawie zasad stosowania norm z Katalogów Nakładów Rzeczowych zamieszczone w Części V.
Polecamy także Komunikat, w którym omawiamy najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym, które będą obowiązywać w przeważającej części od 19 września 2020 r.
Życzymy miłej lektury!

KOSZTY CYKLU ŻYCIA BUDYNKÓW (7)
METODY KALKULACJI KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA BUDYNKÓW

dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK

(...)
4.3. Metoda z wykorzystaniem NPV
Jak już wcześniej zaznaczono, najbardziej popularną metodą określania LCC jest wyznaczenie wartości zaktualizowanej (bieżącej) netto w cyklu życia. Wymaga to przygotowania szeregu danych, o których była mowa w poprzednich częściach cyklu. W przykładzie zestawiono dane dla dwóch wariantów cyklu życia budynku biurowego.
Pierwszy wariant zakłada, że budynek po 20 latach zostanie odsprzedany za kwotę 5 mln zł. Jest to cena, jaką na podstawie znajomości rynku przewiduje do uzyskania właściciel, przy założeniu właściwego użytkowania obiektu. Drugi wariant zakłada, że po 40 latach wynajmowania obiektu przez właściciela, zostanie on wyburzony. Koszt wyburzenia wyniesie około 300 tys. zł. Pozostałe koszty zostały przyjęte na tym samym poziomie dla obydwu wariantów, na podstawie wcześniejszych wyliczeń dla analizowanego budynku. Stopa dyskonta została założona na poziomie 5%. Wszystkie dane zamieszczono w tabeli 4.
(...)
Więcej w Zeszycie nr 4/2020


WYJAŚNIENIA I OPINIE W SPRAWIE ZASAD STOSOWANIA NORM Z KATALOGÓW NAKŁADÓW RZECZOWYCH (2)
inż. Ryszard Jakubiec

(...)
Pytanie 2
Wykonawca podczas wykonywania robót malarskich na klatce schodowej w zamieszkałym budynku wielorodzinnym (blok 4-piętrowy) zastosował współczynniki korygujące (zwiększające) nakłady ujęte w tablicach w katalogach nakładów rzeczowych takie jak:
- 1,15 do R z tytułu wykonywania prac na klatce schodowej,
- 1,15 do R z tytułu wykonywania prac w obiekcie czynnym.
Inspektor nadzoru nie uznał tej kalkulacji i wykreślił z kosztorysu wszystkie współczynniki korygujące.
Czy wobec powyższego można uwzględnić w kosztorysie powykonawczym kalkulację z uwzględnieniem współczynników korygują-cych (dodatków) za prace na klatce schodowej i w czynnym obiek-cie, jakim jest budynek mieszkalny wielorodzinny?
(...)
Więcej w Zeszycie nr 4/2020

 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania