ZESZYT NR 12/2019

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Koszt cyklu życia budynków (3). Koszty utrzymania budynków. Edyta Plebankiewicz
Część II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Justyna Klawe-Świętońska, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część III. Wiedza i doświadczenie w świetle wyroku TSUE. Piotr Karkoszka
Część IV. Ubezpieczenia w zamówieniach publicznych. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część V. GUS. Produkcja budowlano-montażowa w 2018 r.
Część VI. GUS. Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 r.
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Przekazujemy Państwu ostatni Zeszyt w tym roku, a w nim kilka ciekawych komunikatów i artykułów.
W CZĘŚCI I kontynuujemy omawianie zagadnień kosztów cyklu życia budynków. Aktualnie autorka opisuje uwarunkowania formalno-prawne kosztów utrzymania budynków przywołując odpowiednie artykuły Prawa budowlanego. Jednocześnie autorka zwraca uwagę na rozróżnienie czynności utrzymania i użytkowania budynku. W Ustawie prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniu dot. metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków dla potrzeb rachunku kosztów cyklu życia jest podział na koszty użytkowania i koszty utrzymania, poza kosztami nabycia i rozbiórek. Duża część artykułu poświęcona jest strategii utrzymania budynku, a na zakończenie zalecenia dot. szacowania kosztów utrzymania.
W przeglądzie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w CZĘŚĆI II przedstawiamy wyrok dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na przebudowę budynku użyteczności publicznej (centrum kształcenia).
W omawianym wyroku Izba poruszyła m.in. kwestie interpretacji warunków udziału w postępowaniu oraz charakteru wpisu prokury do KRS.
W CZĘŚCI III przedstawiono ocenę wiedzy i doświadczenia nabytych przez wykonawcę podczas wspólnej z innymi wykonawcami realizacji robót budowlanych, zamówionych z zastosowaniem przepisów prawa budowlanego, w kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Kontynuujemy tematykę ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Obecnie w CZĘŚCI IV autorzy wskazują, że ubezpieczenie w zamówieniach publicznych może spełniać podwójną rolę – na etapie składania ofert – może być elementem kondycji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, a na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego umowa ubezpieczenia odpowiedzialności ma znaczenie dla uzyskania przez zamawiającego rekompensaty w razie niewywiązania się wykonawcy ze swoich zobowiązań umownych. Są to innego rodzaju umowy ubezpieczeniowe.
W CZĘŚCI V prezentujemy zrealizowaną produkcję budowlano-montażową w roku 2018, a w CZĘŚCI VI dynamikę produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 r. Oba opracowania według Głównego Urzędu Statystycznego. Należy zauważyć, że nastąpił spadek produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019, co wynika głównie ze zmniejszającego się rynku inwestycji publicznych.
Dziękujemy Państwu serdecznie za przedłużenie abonamentu na 2020 rok naszego wydawnictwa „Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych” i zachęcamy do dalszej współpracy tych wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili. (Informacja na stronie 74)

    W imieniu Zarządu i pracowników WACETOB oraz własnym życzę Państwu radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów osobistych i zawodowych w nadchodzącym 2020 Roku.

KOSZT CYKLU ŻYCIA BUDYNKÓW (3). KOSZTY UTRZYMANIA BUDYNKÓW
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. Politechniki Krakowskiej

Koszty utrzymania budynku – uwarunkowania formalno – prawne
(...)
Eksploatacja obiektu budowlanego jest procesem obejmującym zespół działań technicznych, ekonomicznych i społecznych, które powinny być właściwie zorganizowane. W procesie eksploatacji obiektu budowlanego można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje działań, czyli utrzymanie i użytkowanie.
(...)
Specyfika utrzymania nieruchomości komercyjnych
Specyficzną, ale liczną grupę budynków stanowią te, które można zakwalifikować do grupy nieruchomości komercyjnych, definiowanych jako nieruchomości o różnorodnej funkcji, niewykorzystywanych przez właściciela na swoje potrzeby użytkowe, a jedynie przynoszących właścicielowi korzyści finansowe w formie przychodu czynszowego z tytułu zawartej umowy najmu lub dzierżawy [7]. W efekcie nieruchomości komercyjne stanowią przedmiot inwestycji, co oznacza, że inwestorzy zazwyczaj nie są związani z użytkowaniem posiadanej nieruchomości, a jedynie widzą w niej formę lokaty kapitału. Lokując kapitał w tego typu obiekty nastawieni są na uzyskanie regularnych przychodów pochodzących z najmu lub dzierżawy oraz wzrost wartości zainwestowanego kapitału [7]. To z kolei determinuje sposób zarządzania nieruchomością.
(...)
Koszty utrzymania budynków
Po ustaleniu planu utrzymania budynku, kolejną niezwykle ważną kwestią jest obliczenie nakładów inwestycyjnych, jakie musi przeznaczyć właściciel budynku na prace remontowe. Biorąc pod uwagę wiele różnych możliwych scenariuszy utrzymania budynku, zadanie wyznaczenia kosztów w tym zakresie nie jest łatwe. Jest to również o tyle trudne, że jak zauważono w [5], dane dotyczące budżetów dla budynków komercyjnych są wrażliwe i często poufne
(...)

Więcej w Zeszycie Nr 12/2019 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania