ZESZYT NR 11/2019

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Koszt cyklu życia budynków (1). Koszty w fazie programowania. Edyta Plebankiewicz
Część II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Justyna Klawe-Świętońska, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część III. Polemika z uzasadnieniem powodów naruszeń przepisów ustawy przez zamawiającego przedstawionych w Informacji o wynikach kontroli doraźnej Prezesa Urzędu o sygn. KND/23/18/DKZP. Ewa Wiktorowska
Część IV. Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych. Dorota Żurek-Tomaszewska
Część V.Z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych. Opinie prawne. Sposób postępowania z ofertą elektroniczną, z którą zamawiający nie jest w stanie się zapoznać.
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

W Części I autorka kontynuuje omawianie zagadnień związanych z kosztami cyklu życia budynków i przedstawia fazę programowania i planowania, w której podejmowane są kluczowe decyzje, od których będzie zależał czas i koszt realizacji inwestycji. Autorka wskazuje na błędne podejście  inwestorów, którzy skracają fazę programowania i planowania inwestycji, a koszty wprowadzania zmian w tej fazie są najniższe. Etap przygotowawczy powinien być przeznaczony na ustalenie celu i przedmiotu przedsięwzięcia, a w przypadku komercyjnych inwestycji także zakładanego do osiągnięcia zysku. Przypomniała także o opracowaniu opisującym przebieg procesu budowlanego pod nazwą „Krajowy System Zarządzania Budowlanymi Przedsięwzięciami Inwestycyjnymi Finansowanymi ze Środków    Publicznych”. Miał to być wzorzec postępowania dla inwestorów publicznych. Niestety, nie został w pełni wykorzystany w praktyce. W artykule znajduje się także informacja o zakresie kosztach dokumentacji projektowej.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej wraz z komentarzem zamieściliśmy w Części II., a dotyczy on odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na przebudowę budynku użyteczności publicznej (komendy policji). W omawianym wyroku KIO została poruszona kwestia kosztorysu ofertowego, składanego wraz z ofertą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w kontekście zakresu świadczenia wykonawcy.
W Części III zamieściliśmy polemikę z uzasadnieniem powodów naruszeń przepisów ustawy przez zamawiającego przedstawionych w Informacji o wynikach kontroli doraźnej Prezesa Urzędu. Przedmiotem kontrolowanego zamówienia były roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej oraz remoncie drogi wewnętrznej. W podsumowaniu Autorka zwraca uwagę na to, żeby w informacji o wynikach kontroli, oprócz wskazania oceny prawnej zachowania zamawiającego, były także wskazówki jak postępować poprawnie.
O rodzajach polis ubezpieczeniowych możemy przeczytać w Części IV. Polisy mogą być zawierane na konkretną realizację inwestycji, jak również  dla wszystkich kontraktów w danym okresie (pod pewnymi warunkami). Innym rodzajem, o czym nie ma w artykule, są polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
W Części V zamieściliśmy opinię prawną z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą sposobu postępowania z ofertą elektroniczną, z którą zamawiający nie jest w stanie się zapoznać.
Polecamy także liczne komunikaty o zmianach przepisów.

Proponujemy Państwu przedłużenie abonamentu na 2020 rok naszego wydawnictwa „Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych” - abonament zapewni regularne otrzymywanie Zeszytów oraz bezpłatne konsultacje bezpośrednie, telefoniczne lub e-mailowe z ekspertami Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych.

Zapraszamy Państwa do przedłużenia współpracy z nami oraz życzymy przyjemnej lektury Zeszytu.

KOSZT CYKLU ŻYCIA BUDYNKÓW (2) KOSZTY W FAZIE PROGRAMOWANIA
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK

(...)
Podjęcie decyzji dotyczącej rozpoczęcia realizacji większości inwe-stycji budowlanych, poprzedza etap ich planowania. Podejmowane są tu kluczowe decyzje, od których będzie zależał koszt realizacji, ale też eksploatacji budynku. Takie czynniki jak: wielkość obiektu, rozdzielenie kubatury, konfiguracja pozioma i pionowa, czas i okres realizacji inwestycji, jakość i standard, w ogromnym stopniu wpływają na ponoszone koszty.
Przykładowo, według badań niemieckich, najtańsze budynki mieszkalne to budynki 2–3-kondygnacyjne, 2–3-klatkowe, a w budownictwie jednorodzinnym koszt jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej jest najniższy w budynkach dwukondygnacyjnych, bez piwnic, w zabudowie szeregowej. W zależności od koncepcji  bardzo podobny program funkcjonalno-użytkowy, w podobnej jakości i podobnym standardzie - można zrealizować w różnej cenie [2].
Z drugiej strony inwestorowi prawie zawsze zależy, aby czas realizacji inwestycji był jak najkrótszy. Najprostszy do ograniczenia jest czas przygotowania inwestycji, jednak należy pamiętać, że skutki takiego podejścia mogą być fatalne dla przyszłych kosztów. Specjaliści uważają, że programowanie, planowanie i projektowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, aby uzyskać optymalizację kosztów cyklu życia budynku, powinno trwać znacznie dłużej niż jego realizacja [2].
Etap programowania powinien rozpocząć się od ustalenia rzeczywistego celu wykonania przedsięwzięcia inwestycyjnego. Szczególnie ważne jest w przypadku inwestycji komercyjnych i publicznych. O ile dla każdego z tych rodzajów inwestycji proces planowania będzie się różnił, to pozostałe etapy procesu inwestycyjnego będą już bardzo zbliżone. W przypadku inwestycji komercyjnych, celem inwestora, jest osiągnięcie określonego poziomu zysku w założonym czasie [9]. Zysk ten najczęściej można odnieść do wysokości czynszu, jaki będzie mógł egzekwować od wynajmujących inwestor czy późniejszy właściciel obiektu. Czynsz z kolei zależy w dużym stopniu od cech, osiągniętego standardu danego budynku. Stąd tak ważne jest poświęcenie odpowiedniego czasu i środków na przygotowanie tego etapu inwestycji oraz staranne opracowanie szeregu analiz.
(...)

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
Dorota Żurek-Tomaszewska

(...)
Ubezpieczenie ryzyk budowy CAR (Contractors’ All Risks) oraz ryzyk montażu EAR (Erection All Risks) to oferta skierowana do inwestorów i wykonawców, mająca na celu kompleksowe zabezpieczenie inwestycji przed ewentualnymi szkodami materialnymi. Należy pamiętać, iż obiekty znajdujące się w stadium budowy, wyłączone są ze standardowych umów ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub mienia od wszystkich ryzyk.
(...)
Gwarancje ubezpieczeniowe są istotnym elementem w procesie budowlanym. Ich celem jest zabezpieczenie podmiotu zlecającego wykonanie robót budowlanomontażowych przed skutkiem niewykonania lub niewłaściwego kontraktu przez wykonawcę. Beneficjentem gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie prac oraz usług i jest uprawniony do otrzymania ustalonej kwoty w przypadku, gdy kontrakt nie zostanie wykonany w terminie, bądź niezgodnie z ustalonymi parametrami. Zazwyczaj taka gwarancja odpowiada wysokości 5%-10% wartości kontraktu.
(...)

Więcej  Zeszycie "Ceny, zamawianie, kosztorysowanie robót budowlanych" Nr 11/2019
 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania