ZESZYT NR 10/2019

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Koszt cyklu życia budynków (1). Podstawy prawne i formalne. Edyta Plebankiewicz
Część II. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów w III kwartale 2019 r. Renata Niemczyk
Część III. Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane we wrześniu 2019 r. Renata Niemczyk
Część IV. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Justyna Klawe-Świętońska, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część V.    Przedmiarowanie Robót dla kontraktów FIDIC. Adam Hajda
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Ba,bina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych WACETOB

Zapraszamy do lektury październikowego Zeszytu, w którym zamieściliśmy kilka artykułów.
W Części I rozpoczęliśmy cykl artykułów dotyczących zagadnień kosztu cyklu życia produktu. Pisaliśmy już o tym w związku z obowiązującym rozporządzeniem z 18 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach. Autorka rozpoczęła tę tematykę od przybliżenia historii, kiedy zainteresowano się nie tylko ponoszonymi nakładami na inwestycje, ale także kosztami ponoszonymi podczas eksploatacji. Zaprezentowała także normy związane z tymi zagadnieniami.
W Części II prezentujemy poziom i ruch cen 16 obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w III kwartale 2019 r. Dane pokazują wzrost kosztów budowy w III kwartale 2019 r. wszystkich obiektów.
W III kwartale br. w stosunku do II kwartału 2019 r. stawki robocizny znacznie wzrosły – w przedziale od 5,07 % do 5,87 %. Najwyższy wzrost stawek robocizny odnotowano w robotach elektrycznych, w drugiej kolejności - w robotach budowlanych. Najmniejsze wzrosty stawek odnotowano przy robotach inżynieryjnych. W przeciągu roku wszystkie stawki zwiększyły się w przedziale średnio od 13,62 % do 14,65 %.
Jeśli chodzi o wskaźniki zysku i narzuty kosztów pośrednich, odnotowano także wyższą dynamikę wzrostu.
Jak można przeczytać w Części III – we wrześniu 2019 r. ogólnie ceny materiałów nieznacznie wzrosły, np. ceny zapraw cementowych i cementowo-wapiennych oraz cementów. Natomiast ceny stali spadają.
W Części IV z zakresu orzecznictwa KIO przedstawiamy wyrok dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego, którego przedmiotem była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W wyroku Izba poruszyła charakter kosztorysu ofertowego, składanego wraz z ofertą w toku postępowania, w sytuacji, w której wynagrodzenie za realizację przyszłego zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy. Autorzy podsumowania zwrócili także uwagę na rolę opinii jednej ze stron postępowania. Trzeba zauważyć, że Izba bardzo rzadko wykorzystuje możliwość zasięgnięcia opinii biegłych. W obecnie obowiązującej ustawie Prawo zamówień publicznych Izba ma możliwość zasięgnięcia opinii biegłego z listy biegłych sądowych, natomiast w nowej ustawie przewidziano taką możliwość dla biegłych spoza listy.
Część V poświęcona jest przedmiarowaniu robót w kontraktach FIDIC.   Autor objaśnia stosowane pojęcia związane z przedmiarowaniem, również z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Niestety nie wszystkie postanowienia tych kontraktów są w pełni zgodne z Prawem zamówień publicznych i odpowiednimi rozporządzeniami. Wykorzystując w przedmiarach i kosztorysach katalogi nakładów rzeczowych trzeba pamiętać o spójności zapisów w Specyfikacjach technicznych i katalogach, w których także są opisane zasady przedmiarowania.
Polecamy Komunikaty, w których zamieściliśmy informację o opublikowanych zmianach lub nowych przepisach.

Zapraszamy serdecznie do zamówienia abonamentu na 2020 r.

KOSZT CYKLU ŻYCIA BUDYNKU (1)
Podstawy prawne i formalne

dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK

(...)
Wymagania dotyczące kosztów cyklu życia od kilku lat obecne są w przepisach prawnych, w tym m. in. Dyrektywach Unijnych. Jednym z pierwszych opracowań w tym zakresie jest opublikowana w 2010 r. Dyrektywa 2010/31/UE, ustanawiająca ramy metodologii porównawczej do określania optymalnych poziomów minimalnej charakterystyki energetycznej budynków oraz koncepcję zintegrowanej analizy zrównoważonego rozwoju w cyklu życia budynku. Kolejnym dokumentem unijnym, regulującym już wprost kwestie stosowania idei kosztów cyklu życia, jest Dyrektywa 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. Artykuł 67 Dyrektywy, dotyczący kryteriów udzielania zamówienia, stwierdza, że ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej określa się na podstawie ceny lub kosztu, z wykorzystaniem podejścia opartego na efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu życia zgodnie z art. 68.
(...)

PRZEDMIAROWANIE ROBÓT DLA KONTRAKTÓW FIDIC
mgr inż. Adam Hajda

(...)
W kontekście Warunków Kontraktowych FIDIC o przedmiarowaniu Robót można oczywiście mówić wyłącznie dla kontraktów na Roboty, czyli w przypadku kontraktów realizowanych według Warunków FIDIC, dla kontraktów realizowanych w oparciu o warunki „Czerwonej Książki”, rozliczane według tak zwanego „rozliczenia kosztorysowego”.
W jednej z pierwszych klauzul WK FIDIC (wszystkich książek) wpisano konieczność przestrzegania miejscowego prawa. Jeżeli więc miejscowe (u nas polskie) prawo reguluje jakiekolwiek kwestie związane z realizacją kontraktów (umów) na roboty, i postanowienia te są bezwzględnie obowiązujące, muszą znaleźć zastosowanie także przy realizacji kontraktów opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC.
(...)


 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania