ZESZYT NR 9/2019

SPIS TREŚCI
Część I. Wartość zamówienia a kwota środków, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. Andrzej Warwas
Część II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Justyna Klawe-Świętońska, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część III. Relacja ceny najkorzystniejszej oferty do wartości oszacowania zamawiającego jednym z detektorów nieprawidłowości w postępowaniach przetargowych. Hubert Anysz
Część IV. Dokumenty elektroniczne w praktyce w procesie budowlanym (4). Balbina Kacprzyk, Zrinka Perčić
Część V. Wadliwa waloryzacja wynagrodzenia za roboty   budowlane. Renata Niemczyk
Cześć VI. GUS. Budownictwo w I półroczu 2019 roku
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy do lektury zeszytu, w którym zamieściliśmy kilka artykułów.
W Części I autor omówił, na bazie opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych, zagadnienie relacji wartości szacunkowej zamówienia do kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jest to problem, z którym obecnie spotykają się za-mawiający w związku z przypadkami, gdy cena najtańszej oferty znacznie przekracza kwotę środków przeznaczonych na sfinansowa-nie zamówienia. Autor przywołuje przepisy odnośnie sposobu oszacowania zamówienia i wskazuje na brak przepisów co do ustalenia kwoty środków na sfinansowanie zamówienia, skupiając się na zamówieniach o roboty budowlane, stara się wykazać skąd mogą wystąpić różnice w tych wartościach, szczególnie obecnie przy znacznym wzroście cen robót budowlanych.
Część II - w przeglądzie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej przedstawiamy wyrok dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków. Wyrok dotyczy wielu zarzutów, z których dwa zostały omówione w podsumowaniu wyroku, a mianowicie: ograniczenia swobody wykonawcy w zakresie wyboru części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom oraz wysokość i kształt kar umownych.
Omówienie relacji ceny najkorzystniejszej oferty do wartości oszacowania zamawiającego, jako jednego z detektorów nieprawidłowości w postępowaniach przetargowych i możliwości wykorzystania zbadanych relacji znajdziemy w Części III.
Część IV zawiera kontynuację i jednocześnie podsumowanie kilku części artykułu obejmującego problematykę dokumentów elektronicznych w praktyce w procesie budowlanym, z nadzieją autorek, że została usystematyzowana dość zróżnicowana wiedza i przepisy w tym zakresie, a szereg przykładów powinno ułatwić zamawiającym opracowywanie opisów przedmiotu zamówień na dokumentacje pro-jektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich w zakresie postaci papierowych i elektronicznych tych opracowań.
O waloryzacji wynagrodzenia za roboty budowlane możemy przeczytać w Części V.
We wstępie autorka zwraca uwagę na błąd, jaki popełnia inwestor prywatny, nie opracowując kosztorysu inwestorskiego. W ten sposób pozbawia się wiedzy o spodziewanym poziomie cen ofert. Kolejnym błędem jest brak wskazania przyszłym oferentom sposobu obliczenia ceny oferty i jej przedstawienia. Dalej omawia przykłady waloryzacji wynagrodzeń, a na koniec zwraca uwagę dlaczego kosztorysowej stawki robocizny nie można utożsamiać z godzinową stawką płaconą robotnikowi.
Warto zauważyć, że Prawo zamówień publicznych w tym zakresie znacznie porządkuje etap przygotowania do realizacji robót budowlanych.
Z sytuacją w budownictwie w I kwartale bieżącego roku możemy zapoznać się w Części VI.
W Komunikatach zamieściliśmy informacje o kilku wprowadzonych przepisach, także o opublikowanej ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, którą omawialiśmy w Zeszycie nr 7-8 bieżącego roku.

Polecamy zamieszczone warunki prenumeraty na rok 2020 naszego wydawnictwa „Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych” i serdecznie zapraszamy Państwa do przedłużenia współpracy z nami.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA A KWOTA ŚRODKÓW, KTÓRĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
mgr inż. Andrzej Warwas

W ostatnio opublikowanym na stronie Urzędu Zamówień Publicznych Informatorze nr 2/2019 została zamieszczona w części „Opinie prawne” opinia pn. „Relacja wartości szacunkowej zamówienia do kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.
(...)
Zamieszczona w Biuletynie wyżej zaprezentowana opinia dotyczy bardzo ważnego zagadnienia, które dotychczas było stosunkowo rzadko poruszane w interpretacjach oraz komentarzach do ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też celowe jest jej uzupełnienie i szersze omówienie różnic przy określaniu tych dwóch wartości, zwłaszcza w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane.
Wartość zamówienia
Problem będący przedmiotem wyżej zaprezentowanej opinii wynika niestety z regulacji zawartych w ustawie Pzp, dotyczących zasad ustalania wartości zamówienia.
W ustawie stwierdza się w art. 32 ust. 1, że podstawą ustalenia wartości zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez za-mawiającego z należytą starannością, a jednocześnie formułuje się szereg zasad, których zastosowanie powoduje, że wartość zamówie-nia w określonych przypadkach musi znacząco różnić się od szacowanego wynagrodzenia wykonawcy.
(...)
W odróżnieniu od wartości zamówienia, której dotyczy szereg przepisów ustawowych, a w robotach budowlanych także przepisów wykonawczych (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2004 r.), ustalających bardzo szczegółowo zasady jej szacowania, odnośnie kwoty środków, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brak jest w ustawie Pzp jakichkolwiek regulacji określających sposób jej szacowania. Ustawa zawiera natomiast przepisy zobowiązujące zamawiającego do podania tej kwoty bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3) oraz unieważnienia postępowa-nia w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4).

Więcej w Zeszycie nr 9/2019


DOKUMENTY ELEKTRONICZNE W PRAKTYCE W PROCESIE BUDOWLANYM (CZĘŚĆ 4)
mgr inż. Balbina Kacprzyk
r. pr. Zrinka Perčić

Podsumowanie
Celem artykułu było omówienie zagadnień tzw. elektronizacji zamówień, a w szczególności zwrócenie uwagi na niektóre elementy opisu przedmiotu zamówienia w przypadku zamawiania dokumentacji projektowej lub kosztorysu inwestorskiego, a także na aspekt udostępniania i przekazywania wykonawcom dokumentacji w postaci elektronicznej, np. SIWZ.
Obecnie przepisy w procesie inwestycji wymagają, aby dokumentacja projektowa i kosztowa była sporządzona i przekazana w postaci papierowej, co wynika z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.
(...)
Wskazane w poprzednich częściach artykułu przykłady opisów przedmiotu zamówienia dla dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego i STWiORB mogą stanowić punkt odniesienia przy formułowaniu własnych wymagań w SIWZ, szczególnie, że w tym zakresie brakuje regulacji prawnych. Zwraca się uwagę na to, że format danych nie zawsze jest formatem wymienionym w przepisach o interoperacyjności, a dotyczy to w szczególności formatów plików przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
Zamawiający, przekazując wykonawcy pliki przedmiarów robót z programów kosztorysowych, powinni zwrócić szczególną uwagę na to, czy informacje w ich zawarte nie naruszają art.29 ust 3 ustawy Pzp.

Więcej w Zeszycie Nr 9/2019

 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania