ZESZYT NR 7-8/2019

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I    Umowa o sporządzenie kosztorysu – charakter prawny, prawa autorskie, odpowiedzialność
kosztorysanta. Hubert Wysoczański
Część II. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów w II kwartale 2019 r. Renata Niemczyk
Część III. Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w czerwcu 2019 r. Renata Niemczyk
Część IV. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część V. Dokumenty elektroniczne w praktyce w procesie budowlanym (3). Balbina Kacprzyk, Zrinka Perčić
Cześć VI. Nowe przepisy w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ewa Wiktorowska
Część VII. Z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych. Przykłady naruszeń dotyczących udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp (tzw. in-house)    
Część VIII. GUS. Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-VI 2019 r.
Część IX. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Komunikaty

WROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Oddajemy Państwu wakacyjny, podwójny numer Zeszytu i zapraszamy do lektury.
W części I zamieściliśmy artykuł omawiający problematykę umów o prace kosztorysowe. Brakuje wzorców takich umów, co podkreślił autor i w artykule zwrócił uwagę na istotne postanowienia, które powinny się znaleźć w umowach. Należy dodać, że w większości przypadków będą to umowy o podwykonawstwo. Jednak, o czym pisaliśmy w Zeszycie 2/2018, kosztorysy inwestorskie mogą być również zamawiane bezpośrednio, nie tylko wraz z dokumentacją projektową. Autor zwraca także uwagę na prawa autorskie oraz odpowiedzialność kosztorysanta.
W Części II zamieszczamy pełniejszą charakterystykę 16 obiektów budownictwa ogólnego (w kolejności prezentacji), dla których 4 razy w roku (co kwartał) publikujemy wskaźniki ruchu cen. W tej części, jak zazwyczaj, zaprezentowano poziom i ruch cen 16-tu obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w II kwartale 2019 roku. Z danych wynika, że nastąpił wzrost wskaźników cenowych w stosunku do I kwartału bieżącego roku, szczególnie obiektów kubaturowych. W dalszym ciągu wzrastały stawki robocizny w tym kwartale - wzrost zamknął się w przedziale od 1,6 % do 2,12 %. Wskaźniki zysku i narzuty kosztów pośrednich nie zmieniły się, z wyjątkiem wskaźnika narzutu kosztów pośrednich dla robót ogólnobudowlanych.
Część III zawiera ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w czerwcu 2019 roku. Z komentarza autorki wynika, że spadają ceny stali, zaś odnotowano wysokie wzrosty cen materiałów ściennych ceramicznych oraz zróżnicowany wzrost stolarki okiennej. Polskie fabryki są największym producentem stolarki na rynku europejskim. Na ceny stolarki budowlanej ma wpływ polski rynek oraz eksport. Wzrost kosztów surowców i kosztów pracy ma wpływ na  ceny wyrobów.
Wyrok KIO i jego omówienie zamieściliśmy w Części IV. Dotyczy on postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności na całym odcinku planowanym do przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej. Wyrok pokazuje jakie są trudności w wycenie prawidłowej wartości prac projektowych i robót na podstawie PFU i jaki to ma wpływ na wysokość cen ofert. Drugi wątek to kary umowne, przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, które mają mobilizować wykonawcę do zapewnienia odpowiedniej jakości i terminu wykonania prac.
Część V – to kontynuacja omawiania przykładów zapisów dotyczących formy i postaci dokumentów, takich jak prace projektowe i kosztorys inwestorski, które są przedmiotem zamówień.
W związku z tym, że sejm przyjął ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i skierował ją do prac w senacie, w Części VI znajdziemy omówienie treści ustawy. Nowe przepisy powinny otworzyć szerokie możliwości dla działań podejmowanych nie tylko wobec osób niepełnosprawnych, ale także osób starszych, osób o nietypowym wzroście, osób z częściową niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną lub z uwagi na okoliczności, w jakich się znajdują. Nowa ustawa będzie wymagała m. in. uzupełnienia prawa budowlanego, w szczególności art.5, jak również zmian w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Autorka przywołała także Poradnik „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”, zawierający praktyczne rozwiązania dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2010.     
W Części VII zamieściliśmy przykłady naruszeń dotyczących udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp (tzw. in house) opublikowane w Informatorze UZP nr 2/2019.
Informację z opracowania GUS dotyczące budownictwa mieszkaniowego w okresie I-VI 2019 r. zamieściliśmy w Części VIII.
Część IX w przeglądzie orzecznictwa Sądu Najwyższego zawiera wyrok wraz z komentarzem dot. zaskarżalności czynności zamawiającego w tzw. postępowaniach krajowych.
Polecamy także Komunikat nr 7/2019, w szczególności informację o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Budimexu S.A. na interpretację indywidualną.
Życzymy miłej lektury!

UMOWA O SPORZĄDZENIE KOSZTORYSU – CHARAKTER PRAWNY, PRAWA AUTORSKIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOSZTORYSANTA
dr n. pr. Hubert Wysoczański

Zadania, obowiązki i uprawnienia kosztorysanta w procesie inwestycyjnym wynikają przede wszystkim z umowy o sporządzenie kosztorysu, zawartej z inwestorem (często z generalnym wykonawcą, głównym projektantem lub innym podmiotem) oraz z uregulowań ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) i innych przepisów .
Przepisy prawa nie zawierają katalogu obowiązków i uprawnień kosztorysanta. Zagadnienia te należy uregulować w umowie. Z drugiej strony kosztorysant zobligowany jest postępować zgodnie z przepisami Pzp, rozporządzeń wykonawczych oraz standardami rynkowymi, w tym wypełniać przewidziane w nich obowiązki także w sytuacji, gdy nie zostały one wprost objęte umową o sporządzenie kosztorysu. Precyzyjne uregulowanie praw i obowiązków stron umowy o sporządzenie kosztorysu jest jednak tym bardziej istotne, że kosztorysant lub specjalista ds. kosztów nie muszą posiadać uprawnień zawodowych, ani pełnić samodzielnej funkcji w budownictwie, co istotnie odróżnia umowy zawierane z kosztorysantami od umów zawieranych np. z architektami lub projektantami w budownictwie.
(...)
Jeśli chodzi o charakter prawny umowy o sporządzenie kosztorysu w orzecznictwie wskazuje się, że umowa, której przedmiotem jest wykonanie tego typu dokumentacji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami stanowi umowę o dzieło w rozumieniu art. 627 Kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny (Kc) nie wymaga dla zawarcia umowy o dzieło szczególnej formy. Do zawarcia umowy o dzieło może dojść w formie ustnej, pisemnej lub w sposób dorozumiany, z wyjątkiem postanowień o przeniesieniu majątkowych praw autorskich, które wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (zob. poniżej).
Umowa o sporządzenie kosztorysu jest umową rezultatu zamierzonego przez strony.  
(...)
Zagadnienie odpowiedzialności kosztorysanta za wykonane opracowania kosztorysowe, w tym za ich błędy i wady, można rozpatrywać zasadniczo na następujących płaszczyznach: (i) odpowiedzialności cywilnej – w tym kontraktowej i deliktowej, (ii) odpowiedzialności karnej, (iii) odpowiedzialności zawodowej, oraz (iv) odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Więcej w Zeszycie nr 7-8/2019

NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
mgr inż. Ewa Wiktorowska

Pojęcie dostępności dla osób niepełnosprawnych ma swoje miejsce w przepisach prawa zamówień publicznych, w wymaganiach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Art. 30 ust. 8 i 9 Pzp zawiera, w przypadku zamówień na roboty budowlane, obowiązek określenia wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, odpowiadających przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności - adekwatnie do przedmiotu zamówienia - dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Podobnie dla zamówień na dostawy i usługi zamawiający jest zobligowany wymagać, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
19 lipca br. sejm przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i skierował ją do prac w senacie. Z dużym prawdopodobieństwem ustawa zostanie przyjęta jeszcze w tej kadencji parlamentu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem kilku przepisów, dla których przewidziano dłuższe vacatio legis w celu przygotowania się do ich stosowania. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że usuwanie barier i zapewnienie dostępności dla wszystkich obywateli, w tym przede wszystkim osób doświadczających trudności w mobilności czy percepcji, stanowi jedno z kluczowych zadań państwa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Więcej w Zeszycie nr 7-8/2019

 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania