ZESZYT NR 5/2019

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Analizy zmiany kosztów realizacji kontraktów i metody waloryzacji wynagrodzeń za roboty
budowlane (2). Andrzej Wypych
Część II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część III. Dokumenty elektroniczne w praktyce w procesie budowlanym (1). Balbina Kacprzyk, Zrinka Perčić
Część IV. Z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych - Przesłanka odrzucenia oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – przykłady naruszeń stwierdzonych w trakcie kontroli Prezesa Urzędu.
Cześć V. Opinie Urzędu Zamówień Publicznych - Dopuszczalność „skanu oferty” w postępowaniu
o zamówienie publiczne
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy do lektury kolejnego zeszytu, w wiosennym miesiącu. 
W Części I kontynuujemy tematykę waloryzacji wynagrodzeń za roboty budowlane. W tej części autor omawia przykłady zastosowania wskaźników zmian cen publikowanych w informatorach Głównego Urzędu Statystycznego oraz systemu SEKOCENBUD. Zaprezentowano dynamikę zmian cen wybranych 5 materiałów budowlanych oraz stawki kosztorysowej robocizny w latach 2017 ÷ 2018, a także zestawienie wskaźników zmian cen czynników produkcji wykorzystywanych w „nowych koszykach waloryzacyjnych” (chodzi o koszyki waloryzacyjne BITUM i BETON) oraz porównanie ze wskaźnikami wg poprzedniej formuły waloryzacyjnej. Pokazano także przykład waloryzacji wskaźnikowej z wykorzystaniem wskaźników z informatora o cenach obiektów budowlanych.
Część II zawiera omówienie wyroku w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług pn. „Przebudowa, nad-budowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału…”, a istotą sporu było wezwanie zamawiającego do uzupełnienia „elementów kosztorysu”. Ważne jest, że w SIWZ Zamawiający wymagał złożenia kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną, a dodatkowo żądał informacji o danych cenotwórczych, takich jak: stawka kosztorysowa robocizny oraz wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku (nazwane w postępowaniu „elementami kosztorysu”). Z uzasadnienia wyroku wynika jednoznacznie, że informacja dodatkowa, poza wymaganym kosztorysem ofertowym, której nie załączył wykonawca mogła być uzupełniona na żądanie Zamawiającego i nie stanowiła treści oferty podlegającej ocenie.
Dokumenty elektroniczne dominują w publikacjach, także w naszych Zeszytach. W numerze marcowym autorka omawiała m.in. czy „skan” podpisany podpisem elektronicznym jest dokumentem elektronicznym. Obecnie w Części V – prezentujemy opinię Urzędu Zamówień Publicznych jednoznacznie wskazującą na dopuszczalność „skanu oferty”, czyli pierwotnie sporządzonej w postaci papierowej, następnie zeskanowanej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warto zwrócić uwagę na techniczne i funkcjonalne znaczenie elektronicznych dokumentów, na co wskazano w opinii.
Tematykę tę podjęły także autorki w artykule zamieszczonym w Części III z tym, że chcą przeanalizować dokumenty elektroniczne w procesie budowlanym. Na wstępie możemy zapoznać się ze sposobami porozumiewania się zamawiającego i wykonawców przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Możemy zapoznać się ze znaczeniem sformułowania postaci elektronicznej i formy elektronicznej. Zmiana KC z 15 lipca 2015 r. rozróżnia formę pisemną, dokumentową i elektroniczną. Przepisy związane z elektronizacją mogą mieć wpływ także na dokumenty takie jak: dokumentacja projektowa, STWIORB i kosztorys inwestorski.
W Części IV z Informatora UZP prezentujemy przykład naruszeń stwierdzonych w trakcie kontroli Prezesa Urzędu – dot. przesłanki odrzucenia oferty na podst. art.89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Życzymy miłej lektury!

ANALIZY ZMIANY KOSZTÓW REALIZACJI KONTRAKTÓW I METODY WALORYZACJI WYNAGRODZEŃ ZA ROBOTY BUDOWLANE (2)
mgr inż. Andrzej Wypych

Wskaźniki waloryzacyjne wykorzystywane do przeszacowania wartości robót mogą być pozyskiwane bezpośrednio z ogólnodostępnych publikacji rynkowych (GUS, SEKOCENBUD, ORGBUD-SERWIS, itp.) lub wyliczane na podstawie danych cenowych zawartych w tych publikacjach.
Rodzaj i źródło użytych informacji zależą przede wszystkim od rodzaju kontraktu oraz przyjętej metody waloryzacji wynagrodzenia. Parametry te mogą być:
- wskazane przez zamawiającego w klauzuli waloryzacyjnej zawartej w umowie,
- uzgodnione przez strony w drodze negocjacji,
- wskazane przez autorów sporządzających ekspertyzę w zakresie przeszacowania wartości robót.
Na wykresach zaprezentowanych poniżej przedstawione zostały przykładowe zmiany cen na podstawie danych GUS oraz SEKOCENBUD.
(...)
W Tabelach 4 i 5 przedstawiono zestawienie wskaźników zmian cen czynników produkcji wykorzystywanych w „nowych koszykach waloryzacyjnych” oraz wskaźników cen obiektów stosowanych w „starej” formule waloryzacyjnej dla obiektów drogowych i mostowych. Dane te posłużyły do wyliczenia Mnożników korygujących Wn wg koszyka BITUM i BETON oraz Współczynników korekcyjnych Pn stosowanych do waloryzacji kontraktów drogowych wg „starych” zasad. Mnożniki zestawiono w Tabeli 6.

Więcej w Zeszycie nr 5/2019

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE W PRAKTYCE W PROCESIE BUDOWLANYM (1)
mgr inż. Balbina Kacprzyk
r. pr. Zrinka Perčić

Od 18 października 2018 r. postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej muszą być prowadzone w pełni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Nieodległa jest już także perspektywa, gdy wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia będą realizowane przy ich użyciu. Nowe rozwiązania wymagają nie tylko znajomości przepisów ustawy Pzp i aktów wykonawczych, ale także rozeznania umiejętności praktycznych (informatycznych).
W przypadku zamówień na roboty budowlane, w szczególności w przypadku tych, które mają być realizowane w formule „buduj”, należy mieć na uwadze to, że planowanie ich na przyszłość dziś, niezależnie od ich wartości, musi uwzględniać wymogi elektronizacji postępowania o udzielenie zamówienia, któremu te zamówienia zostaną poddane już w perspektywie bieżącego roku (o wartości tzw. unijnej) lub przyszłego roku (wszystkie, w tym o wartości tzw. krajowej).
Elektronizacja zamówień publicznych ma dwa aspekty:
1) aspekt sposobu porozumiewania się zamawiającego i wykonaw-ców,
2) aspekt formy dokumentów używanych przez zamawiającego i wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Powyższe być może jest jasne dla większości czytelników, wymaga jednak podkreślenia, ponieważ może być źródłem nieporozumień w trakcie dalszej lektury tekstu.

Więcej w Zeszycie nr 5/2019

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania