ZESZYT NR 4/2019

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Analizy zmiany kosztów realizacji kontraktów i metody waloryzacji wynagrodzeń za roboty budowlane (1)
Andrzej Wypych
II. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów w I kwartale 2019 r.
Renata Niemczyk
III. Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w marcu 2019 roku
Renata Niemczyk
IV. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
V. Zasady budowlanej wiedzy technicznej a wiedza techniczna w budownictwie
Piotr Karkoszka, Tomasz Wojtkiewicz
Podstawy kosztorysowania (81)
Balbina Kacprzyk


WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Sytuacja na rynku usług budowlanych skłania do przeprowadzenia analiz zmian kosztów i szukania przyczyn takiej sytuacji. Wzrost kosztów dla długoletnich kontraktów jest niekorzystny dla wykonawców i dlatego powraca problematyka waloryzacji wynagrodzeń, jako rozwiązanie dla poprawienia opłacalności kontraktów.
W Części I prezentujemy pierwszą część artykułu, w którym autor przybliżył na wstępie definicje waloryzacji oraz metody waloryzacji. Jak wynika z treści artykułu, proponuje się dokonać wyboru metody w zależności od sposobu obliczenia ceny umownej za roboty budowlane, dokumentów wyjściowych (wycen), okresu trwania inwestycji oraz jego wpływ na zmianę cen czynników produkcji oraz zróżnicowana strukturę i zakres prac budowlanych. Istotne są także zapisy w umowach tzw. klauzul waloryzacyjnych, bo one mają praktyczny wpływ na zmianę wynagrodzenia za roboty budowlane.
Poziom i ruch cen obiektów budownictwa ogólnego w okresie od I kwartału 2018 do I kwartału 2019 r. zamieściliśmy w Części II. Jak wynika z prezentacji w stosunku do I kwartału 2018 największy wzrost cen nastąpił w IV kwartale 2018.
Kosztorysowe stawki robocizny najbardziej wzrosły w robotach inżynieryjnych w ciągu roku o 11,57%. Wskaźniki kosztów pośrednich i zysku w zasadzie nie zmieniały się.
Część III – to prezentacja cen hurtowych materiałów budowlanych notowanych w marcu 2019 r. w obrocie na polskim rynku oraz wskaźniki zmian cen w stosunku do grudnia 2018 r. Wynika z niej, że większość cen materiałów wzrosła, zauważalnie materiały podstawowe takie jak cementy czy ceramika.
Przegląd orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej przedstawiamy
w Części IV, a w nim wyrok dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie usług pod nazwą „Przeglądy, konserwacje, remonty bieżące i awaryjne oraz usługi utrzymania ruchu urządzeń i instalacji…”. Istotą wyroku jest podsumowanie, że ciężar dowodu w zakresie rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy i wszelkie jego zaniechania w tym zakresie mogą skutkować odrzuceniem oferty.
W Części V zamieściliśmy artykuł poświęcony zagadnieniu wiedzy technicznej, o której mowa w art.5 ust 1 ustawy prawo budowlane. Autorzy analizują zapisy w Kodeksie cywilnym, Prawie budowlanym i przepisach związanych.


ANALIZY ZMIANY KOSZTÓW REALIZACJI KONTRAKTÓW I METODY WALORYZACJI WYNAGRODZEŃ ZA ROBOTY BUDOWLANE (1)
mgr inż. Andrzej Wypych

Branża budowlana, ze względu na stosunkowo długie cykle produkcyjne, narażona jest w dużym stopniu na wpływ zmian cen czynników produkcji. Zmiany cen, obserwowane w latach 2017 - 2018, odbijają się niekorzystnie na podmiotach realizujących duże i długotrwałe kontrakty inwestycyjne, w których strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe. Kontynuacja trendu wzrostowego widoczna była również w I kwartale 2019 r. W przypadku zamówień publicznych wzrost kosztów realizacji inwestycji wywołuje nieporozumienia i konflikty między stronami, także wtedy, gdy w umowie uzgodniono wynagrodzenie kosztorysowe. Niechęć Inwestorów do podwyższania wynagrodzenia Wykonawców spowodowana jest wielkością środków finansowych zarezerwowanych na realizację danego zadania.
(...)
Ratunkiem dla Wykonawców i częściowo również Inwestorów jest przeprowadzenie waloryzacji zawartych kontraktów. Sytuacja obecna różni się od tej sprzed kilku lat tym, że obecnie problemem jest nie samo wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych do kontraktów, jak to miało miejsce w latach poprzednich, ale formuły i zasady waloryzacji. Dowodem na to są próby negocjowania przez Wykonawców warunków waloryzacji kontraktów drogowych realizowanych przez GDDKiA, zawartych w ostatnich kilku latach, w których to zostały ujęte już klauzule waloryzacyjne.
(...)
1. Definicja waloryzacji
(...)
2. Metody waloryzacji
(...)
3. Klauzule waloryzacyjne
(...)

Więcej w Zeszycie nr 4/2019, część 2 artykułu w Zeszycie nr 5/2019


PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (81)
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Systemy rurowe w instalacjach sanitarnych i technologicznych

Nakłady rzeczowe na połączenia lutowane rur miedzianych występują zarówno w KNR 0-35, jak i w KNR 2-15 - oddzielnie dla wody i dla centralnego ogrzewania. Jednak trzeba zaznaczyć, że w KNR 2-15 jest Rozdział 6 „Instalacje gazów medycznych”, który zawiera nakłady na montaż rurociągów, armatury, urządzeń i osprzętu w instalacjach gazów medycznych w obiektach służby zdrowia. Ze względu na specyfikę instalacji w szpitalach (wyższa jakość), normy zawarte w tym rozdziale są wyższe niż dla standardowej instalacji.
W Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) 0-35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego część I - podane są  nakłady na montaż ww. instalacji wewnętrznych, wykonywanych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz budynkach i halach przemysłowych, usługowych, handlowych, rolnictwa, łączności, a także w obiektach służby zdrowia (z wyjątkiem montażu instalacji technologicznych), opieki społecznej oraz nauki i szkolnictwa wyższego itp. Podane są również nakłady na montaż kotłów grzewczych, podgrzewaczy, pomp, kompensatorów, rozdzielaczy, grzejników, armatury, zestawów instalacyjnych, naczyń wzbiorczych przeponowych, zbiorników na olej opałowy, zbiorników odpowietrzających, kabin natryskowych i nawannowych, urządzeń zabezpieczających wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, urządzeń pomiarowych i izolacji stosowanych w instalacjach wodnych i grzewczych.
Podstawową technologią łączenia rur miedzianych w instalacjach wodnych i grzewczych jest lutowanie kapilarne, wykonywane dwiema odmianami:
(...)

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania