ZESZYT NR 3/2019

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Elektroniczna forma dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych. Żaneta Urbaniak
Część II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część III. Aspekty praktyczne sporządzania kalkulacji kosztorysowych (3). Balbina Kacprzyk
Część IV. Z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych. Elektronizacja zamówień publicznych. Moment wszczęcia postępowania a ustalenie właściwego stanu prawnego
Cześć V. Budownictwo w 2018 r. GUS
Część VI, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Podstawy kosztorysowania (80). Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

W dniach 21 i 22 marca 2019 r. w Warszawie zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zorganizował Konferencję „Koniunktura i jej wpływ na ceny robót budowlanych”.
Wystąpienia gości honorowych – Andrzeja Adamczyka - Ministra Infrastruktury, Tomasza Żuchowskiego - Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, referentów i dyskusja uczestników – potwierdziły trafność wyboru tematyki. Dodatkową wartością konferencji była możliwość zapoznania się z planami wprowadzenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, którą przedstawił Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Czy proponowane długie vacatio legis wystarczy do zaznajomienia się z obszerną ustawą?
Produkcja budowlana cechuje się tym, że jest indywidualna i zazwyczaj realizowana w długim okresie czasu. Trudno nie uznać, że zarówno inwestorzy, jak i wykonawcy muszą liczyć się ze zmianami cen robót w dłuższym okresie realizacji.
Dyskusja podczas konferencji skupiła się na znalezieniu odpowiedzi jakie są przyczyny tak dużego wzrostu cen robót budowlanych w latach 2017 ÷ 2018 i czy wpisywane w umowach warunki waloryzacji rozwiążą problemy wykonawców. Oczywiście szczególnie dotyczy to branży drogowej i kolejowej, gdzie budżet jest bardzo wysoki. Jak przekazał Minister Infrastruktury środki unijne przeznaczone będą na modernizację i budowę 55 dworców, usprawnienie ruchu na linii kolejowej Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice oraz poprawę stanu informacji pasażerskiej na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Unia Europejska dofinansuje także budowę obwodnicy Bolkowa i jej powiązanie z drogą ekspresową S3.
Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na największe inwestycje infrastrukturalne trafiło już 91,3 mld zł. Tym samym zagospodarowano blisko 80% funduszy w tym programie. Wartość obecnie realizowanych inwestycji kolejowych w ramach programu to ponad 21 mld zł. Dotychczas podpisane umowy oznaczają, że finansowanie unijne obejmie budowę lub modernizację prawie 900 km linii kolejowych oraz zakup lub ulepszenie ponad 500 pojazdów kolejowych. Muszę jednak uzupełnić tę informację, że budowa nowych linii kolejowych ogranicza się do budowy linii łączącej Podłęże z Tymbarkiem (58 km), a wcześniej można było przywołać tylko linię z lotniska Chopina (1,5 km).
Podczas konferencji omawiano m. in. aktualną sytuację zmian cenowych w budownictwie, wpływ dokumentów  przetargowych, zmian przepisów czy działań zamawiających na ceny robót, metody waloryzacji wynagrodzeń oraz ryzyka.
Organizatorzy konferencji potwierdzili, że liczą na współpracę i wymianę doświadczeń z ustawodawcami w związku z czekającymi na zmianę rozporządzeniami dotyczącymi zamówień na roboty budowlane.
WACETOB jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, które przed konferencją na Walnym Zgromadzeniu wybrało nowy zarząd na trzyletnią kadencję, życzymy więc zarządowi sukcesów w integracji
środowiska kosztorysantów i dbałości o rozwijanie problematyki kosztowej w procesie inwestycyjnym.
Zapraszamy także do lektury Zeszytu, w którym zamieściliśmy kilka artykułów.
W Części I autorka omówiła elektroniczną formę dokumentów składanych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych tzw. unijnych po 18 października 2018 r. Starała się przedstawić co oznacza forma elektroniczna dokumentu i czy skan oferty wydrukowanej, podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, następnie zeskanowaną i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest właściwą formą.
W przeglądzie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w Części II zamieściliśmy wyrok wraz z omówieniem dotyczący spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej. W podsumowaniu
wyroku autorzy zwrócili uwagę na zasadę, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest sformalizowane i złożenie wymaganych dokumentów po terminie i w formie niedopuszczalnej przez zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty. Obecnie wykonawcy powinni dochować szczególnej staranności z uwagi na elektronizację dokumentów i ryzyka wynikające z działania elektronicznych środków komunikacji.
Polecamy także w Części VI wyrok Sądu Najwyższego i jego omówienie, gdyż dotyczy praktycznych kwestii związanych z waloryzacją wynagrodzenia ryczałtowego. Stały charakter wynagrodzenia ryczałtowego niesie pewne ryzyka. Istota wyroku sprowadza się do ustalenia czy i kiedy można zmienić wynagrodzenie wykonawcy na podstawie art. 632 § 2 k.c., a kiedy na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Stan budownictwa w 2018 r, można znaleźć w Części V – na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z nich, że w 2018 r. odnotowano wzrost liczby oraz powierzchni użytkowej mieszkań, a także niewielki spadek liczby i powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w stosunku do 2017 r. Warto prześledzić jak wygląda sytuacja w poszczególnych województwach.
Życzę miłej lektury w tak pięknym wiosennym czasie!

ELEKTRONICZNA FORMA DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
adw. Żaneta Urbaniak

W jakiej formie należy złożyć dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986, dalej „ustawa Pzp”)?
Na to próbuje znaleźć odpowiedź większość z wykonawców składających oferty po 18 października 2018 roku, ponieważ od wejścia w życie przepisów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych minęło już kilka miesięcy, ale ciągle kilka podstawowych kwestii nie zostało wyjaśnionych.
W pierwszej kolejności należy zastanowić się jakie dokumenty wykonawcy zobowiązani są złożyć w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych.
(...)
Wskazane w zdaniu poprzedzającym dokumenty dla zachowania swojej ważności wymagają złożenia ich we właściwej formie przewidzianej przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia, to jest w formie elektronicznej, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Co to oznacza, że dokument złożony jest w formie elektronicznej?
(...)
Poza dokumentami wskazanymi powyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zobowiązani są złożyć szereg innych dokumentów, które mogą stanowić elektroniczną kopię poświadczoną
za zgodność z oryginałem lub kopię poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Co to oznacza?
(...)
Elektroniczne poświadczenie dokumentu z okazanym dokumentem dokonane przez notariusza nadaje temu dokumentowi walor oryginału i może skutecznie zastąpić oryginalny dokument. Do dokumentów składanych w tej formie należy w szczególności pełnomocnictwo.
(...)

Więcej w Zeszycie Nr 3/2019

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Izolacje w instalacjach sanitarnych i technologicznych

W Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) nr 0-34 Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex, wydanym jako Normy Zakładowe przez Instytut Gospodarki Mieszkaniowej – Wydanie 1 z 2002 r., podane są nakłady robocizny, materiałów i pracy sprzętu na wykonanie robót instalacji w obiektach budownictwa powszechnego i przemysłowego, z miękkiej pianki polietylenowej, przeznaczonych do izolowania ciepło i zimnochronnego rurociągów, armatury i urządzeń instalacyjnych transportujących nośnik energii cieplnej.
Zakres temperatur stosowania dla otulin Thermaflex, Thermacompact S/I i pasów Thermaduct FR od -80 st.C do +95 st.C. Dla Thermaflex Ultra M oraz mat (płyt) Thermasheet od -80 st.C do +110 st.C - szczegółowe zestawienie informacji podane są w odpowiednich tabli-cach 0001 i 0002.
W katalogu opisane są także warunki stosowania i sposoby montażu izolacji oraz wzory do obliczania powierzchni izolacji elementów i urządzeń wraz z odpowiednimi rysunkami. 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania