ZESZYT NR 2/2019

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - wybrane problemy dotyczące robót budowlanych. Andrzej Warwas
II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik,  Maria Kacprzyk-Boniecka
III. Aspekty praktyczne sporządzania kalkulacji kosztorysowych (2). Balbina Kacprzyk
IV. Z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych
V. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Podstawy kosztorysowania (79). Balbina Kacprzyk
Komunikaty


WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Obecnie trwają prace konsultacyjne nad projektem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, który został w dniu 24 stycznia br. skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Ustawa za główny cel stawia sobie wprowadzenie rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług.
W Części I zamieściliśmy omówienie paru zagadnień dotyczących robót budowlanych. Autor  poza wymienieniem kilku nowych regulacji wybranych spośród obszernego aktu (682 artykuły), omówił proponowaną definicję robót budowlanych, zagadnienia dot. ustalania wartości zamówień na roboty budowlane i opisu przedmiotu zamówienia, a także nowe propozycje dotyczące podwykonawstwa.

Część II zawiera omówienie wyroku w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej. Istota sporu dotyczyła formy gwarancji wadialnej. Odwołujący zaskarżył czynność unieważnienia wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, odrzucenie jego oferty oraz unieważnienie postępowania. Odwołujący wniósł bowiem gwarancję bankową w formie skanu, poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnionego pracownika banku. Jednocześnie Zamawiający oczekiwał otrzymania wraz z ofertą oryginału dokumentu, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kontynuacja tematyki sporządzania kalkulacji kosztorysowych  znajduje się w Części III. W związku z planowanym wejściem nowego prawa zamówień publicznych należy się spodziewać nowelizacji rozporządzeń dot. robót budowlanych, więc niebawem okaże się, czy będą zmiany w sposobie opracowania kosztorysu inwestorskiego, w tym kalkulacji kosztorysowych.

Część V – to wyrok Sądu Najwyższego, który najogólniej mówiąc zwraca uwagę na wykładnię oświadczeń woli, gdyż zgodnie z art. 65 k.c., oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają - ze względu na okoliczności, w których złożone zostało - zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

Polecamy w tym Zeszycie Komunikat, nr 2, a w nim szczególnie ważne z uwagi na obecną sytuację na rynku usług budowlanych wspólne pismo Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa zawierające uwagi do projektu waloryzacji nowych kontraktów GDDKiA na roboty budowlane, a także Stanowisko ZG PZITB w sprawie rozwoju systemu cenowego budownictwa w Polsce wyrażone w piśmie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Zapraszamy do lektury Zeszytu, jak również zachęcamy do podzielenia się z redakcją (ekspert@wacetob.com.pl) swoimi doświadczeniami przy zamawianiu i realizacji robót lub oczekiwaniami dotyczącymi prezentowanej tematyki - chętnie odpowiemy na potrzeby naszych Abonentów.


NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - WYBRANE PROBLEMY DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Andrzej  Warwas

Zgodnie z  informacją zamieszczoną  na  stronie  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  w dniu 24 stycznia 2019 r. został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych projekt  nowej  ustawy Prawo zamówień publicznych.  Projekt  został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych, i jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów,  planowane  jest  jego  przyjęcie  w II kwartale 2019 roku. 
(…)
Oprócz wprowadzenia nowych regulacji, intencją autorów projektu było również  uporządkowanie  dotychczasowych regulacji i zwiększenie przejrzystości ustawy poprzez zmianę układu ustawy,  podział na przepisy materialne i proceduralne, a także podział działów na mniejsze niż do tej pory  rozdziały z wydzielonymi oddziałami. 
 (…)
W projekcie ustawy zachowano dotychczas obowiązujące regulacje, zgodnie z którymi przedmiot zamówienia publicznego na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, których  zakres  i forma  zostaną  określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego przepisu  upoważniającego.
(…)
Projekt ustawy zawiera zmienioną (uproszczoną) definicję umowy o podwykonawstwo, przez którą   należy rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, na mocy której podwykonawca, a w przypadku zamówienia publicznego na roboty budowlane również dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia publicznego.
(…)
Oprócz wyżej omówionych szczególnych przepisów dotyczących robót budowlanych, projekt  ustawy zawiera wiele innych bardzo ważnych regulacji, które mają znaczenie dla zamówień na roboty budowlane.  Do tych szczególnie istotnych należy z pewnością zaliczyć rozwiązania, które mają ograniczyć zjawisko nadmiernej jednostronności umów, w tym: wyraźne wskazanie zakazu rażąco nieproporcjonalnych postanowień umowy, obligatoryjne uwzględnienie  w  umowie postanowienia w zakresie zmiany wynagrodzenia, płatności częściowych czy zaliczek oraz  zmiany w zakresie określania maksymalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
(…)
więcej w Zeszycie Nr 2/2019


PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (79)
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Systemy rurowe w instalacjach  sanitarnych i  technologicznych (6) 

KNR 0-31 - Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego wykonywane z rur z tworzyw sztucznych PB, w technologii HEPWORTH, wyd. IGM, I z 2001 r.
- zawiera nakłady na montaż ww. instalacji wewnętrznych wykonywanych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w budynkach i halach przemysłowych, a także w obiektach służby zdrowia i rolnictwa oraz nakłady na montaż kotłów, podgrzewaczy, pomp, armatury, grzejników, urządzeń pomiarowych i izolacji stosowanych w instalacjach z zastosowaniem systemu Hep2O.
System Hep2O firmy Hepworth - to system wewnętrznych instalacji wodnych i grzewczych. Może być stosowany we wszystkich nowoczesnych rozwiązaniach zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz w ogrzewaniu grzejnikowym i podłogowym. Cechuje go mała pojemność wodna. Ponadto dalszymi cechami charakterystycznymi systemu są: materiał, tj. polibutylen PB, wykazujący niezwykłą udarność, elastyczność, wysoką odporność na pełzanie, pęknięcia naprężeniowe i ścieranie, określany mianem „tworzywa XXI wieku”, oraz sposób montażu, który polega na wciśnięciu rury w patentową kształtkę; połączenie jest trwałe i szczelne bez konieczności stosowania dodatkowych technologii, jak np. zgrzewanie, skręcenie lub klejenie. Trwałość instalacji - minimum 50 lat.
(…)
Katalog obejmuje trzy Rozdziały.
Rozdział 01. Instalacje wody zimnej i ciepłej - zawiera nakłady na montaż rurociągów, armatury i urządzeń wody zimnej i ciepłej wewnątrz budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, hal przemysłowych oraz w obiektach służby zdrowia i rolnictwa; ponadto rozdział zawiera także nakłady na montaż otulin termoizolacyjnych rurociągów oraz na wykonanie próby szczelności instalacji. Nakłady podane są na montaż rurociągów z rur polibutylenowych PB w systemie Hep2O dla średnic rur: 15, 22 i 28 mm.
(…)


 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania