ZESZYT NR 1/2019

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Projektowanie robót budowlanych w świetle przepisów art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Janusz Dolecki
II. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w IV kwartale 2018 roku. Renata Niemczyk
III. Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w grudniu 2018 roku. Renata Niemczyk
IV. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Justyna Klawe-Świętońska,  Maria Kacprzyk-Boniecka
V. Aspekty praktyczne sporządzania kalkulacji kosztorysowych. Balbina Kacprzyk
VI. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego. Justyna Klawe-Świętońska, Maria Kacprzyk-Boniecka
Podstawy Kosztorysowania (78). Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Minął okres podsumowań ubiegłorocznych wydarzeń, a przed nami cały rok wytężonej pracy. Na początek zapraszamy do lektury pierwszego zeszytu w 2019 r., a w nim w Części I - omówienie praktycznego przykładu związanego z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to w zamówieniach na roboty budowlane trudne zagadnienie, nie tylko związane z projektowaniem, ale także z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót przekazywanego wykonawcom.

Informacja nt. poziomu i ruchu cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w IV kwartale 2018 roku znajduje się w Części II. Z prowadzonych badań i analiz wynika, że stawki robocizny w IV kwartale 2018 r. w stosunku do III kwartału 2018 r. uległy znacznemu podwyższeniu. Również w okresie rocznym, przyjmując za punkt odniesienia IV kwartał 2017, stawki robocizny kosztorysowej zwiększyły się w przedziale, w zależności od branży, od 9,20 % do 9,86 %, przy jednoczesnych niewielkich ruchach procentowych wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

W Części III prezentujemy ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane na polskim rynku  w grudniu 2018 roku oraz wskaźniki zmian w stosunku do września 2018 i grudnia 2017. Autorka stwierdza, że wyraźnie wzrosły kwartalne wskaźniki zmian cen materiałów ściennych i pokryć dachowych, materiałów izolacyjnych ocieplających, stali i wyrobów ze stali.

W Części IV prezentujemy wyrok KIO, w którym Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie wykonawcy przesądziła, że Zamawiający musi dokonać unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz odrzucenia oferty Konsorcjum. Istotę sporu stanowiła kwestia interpretacji przesłanki odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ i, jak zauważono w omówieniu wyroku, wymagał on od Izby merytorycznej oceny dokonanego przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia.

Część VI to wyrok Sądu Najwyższego, dotyczący wniesionego przez Gminę powództwa o zasądzenie na jej rzecz dwóch kar umownych: jednej za zwłokę pozwanego wykonawcy robót, zaś drugą za odstąpienie od umowy o roboty budowlane.

W Komunikatach m. in. podajemy informację Zarządu  Rady  Koordynacyjnej  Biur  Projektów  IZBY PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO o wysokości  stawki  za  umowną  jednostkę  nakładu  pracy (j.n.p.), przy  wycenach  prac projektowych i usług inżynierskich dokonywanych  na  podstawie "Środowiskowych zasad  wycen  prac  projektowych" - w  roku  2019.

Zapraszamy także na XI konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych w dniach 21 i 22 marca 2019 r. w Warszawie pt. „Koniunktura i jej wpływ na ceny robót budowlanych” (szczegóły na www.kosztorysowanie.org.pl).

Publikujemy również spis artykułów zamieszczonych w Zeszytach w 2018 roku, który powinien ułatwić Państwu wyszukiwanie artykułów z konkretnymi zagadnieniami.
Życzymy Państwu, aby nasze publikacje były pomocne przy zamawianiu, ofertowaniu i  realizacji robót budowlanych.

PROJEKTOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW ART. 30 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dr inż. Janusz Dolecki

Wydawać by się mogło, iż nie występują już istotne problemy związane z właściwym opisem przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w klasycznym, kodeksowym ujęciu, zdefiniowanym przepisem art. 647 Kodeksu cywilnego:
Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
A w każdym razie nie powinny wystąpić tak kategoryczne naruszenia prawa, które mogłyby być kwalifikowane, jako „nieprawidłowości”, w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego, stanowiąc tym samym podstawę do naliczania korekt finansowych przy udzielaniu zamówień współfinansowych ze środków UE. Jednak sytuacja, z którą  spotkałem się niedawno, wywołała moje kompletne zaskoczeniem, a ponieważ projekt budowlany został wykonany zgodnie z powszechną praktyką, zdecydowałem się ją opisać.
(…)
Jeden ze szpitali, przygotowując się do niezbędnej, a skomplikowanej technicznie, inwestycji, polegającej na wykonaniu nadbudowy kondygnacji istniejącego obiektu, podjął właściwe przygotowania do jej realizacji.
(…)
W oparciu o wykonaną dokumentację projektową, właściwy organ nadzoru architektoniczno- budowlanego wydał decyzję administracyjną - pozwolenie na budowę, w której, zatwierdzając sporządzony projekt budowlany, wskazano konieczność zachowania, między innymi, następującego warunku: „roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym stanowiącym załącznik niniejszej decyzji.”
(…)
Ponieważ przedsięwzięcie było współfinansowane ze śródków UE, po zakończeniu budowy zamawiający przesłał pełną dokumentację dotyczącą realizacji tej inwestycji do kontroli właściwej – planowana kontrola ex post - Instytucji Pośredniczącej (dalej IP).
Jakież było zaskoczenie zamawiającego, gdy przeczytał w treści otrzymanych informacji pokontrolnych, iż stwierdzono w opisie przedmiotu zamówienia naruszenie przepisu art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegające na:
1.    opisaniu przedmiotu zamówienia za pomocą, między innymi, „norm PN-EN 1991-1-1; PN-EN 1993-1-1:2007; EN-ISO-12944 oraz EN-ISO-1998” – bez wskazania, iż dopuszcza się „rozwiązania równoważne”;
 (…)
więcej w Zeszycie Nr 1/2019

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (78)
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Systemy rurowe w instalacjach  sanitarnych i  technologicznych (5) 

Wśród bezwykopowych metod renowacji przewodów wodociągowych i kanałów ściekowych  jest renowacja poprzez pokrywanie zaprawą cementową powierzchni wewnętrznej rur i wklejanie „rękawa” uszczelniającego.

KNR K-37 - Cementacja rurociągów, remont kanałów metodą „rękawa”,  wyd. Koprinet, I z 2007 r.
- zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie robót w zakresie cementacji magistrali wodociągowych stalowych, żeliwnych i azbestowo-cementowych oraz kanałów ściekowych tłocznych, a także na remont kanałów ściekowych metodą „rękawa” z tkaniny żelowanej.
W założeniach ogólnych podano, że nakładów według tego katalogu nie należy stosować do robót wykonywanych w trybie awaryjnym, jak również, że nakłady podane w katalogu nie obejmują robót tymczasowych oraz innych budowlano-montażowych koniecznych do wykonania kompleksowego remontu rurociągów lub kanałów, np. takich, jak: wymiana armatury na magistralach, remont studni rewizyjnych na kanałach. W katalogu nie uwzględniono nakładów rzeczowych związanych z budową ewentualnych konstrukcji zabezpieczających.
(…)
Katalog zawiera dwa Rozdziały.
Rozdział 01. Cementacja rurociągów - obejmuje nakłady na czyszczenie i wykonanie wykładziny cementowej w rurociągach stalowych, żeliwnych, azbestowo-cementowych i kanałach tłocznych w warunkach przeciętnych, nie obejmuje nakładów na: próby szczelności, płukanie i dezynfekcje, odwóz i składowanie szlamu wydobytego po czyszczeniu hydrodynamicznym rurociągu.
(…)
Rozdział 02. Remont kanałów metodą „rękawa” - obejmuje nakłady na wykonanie wykładziny kanałów ściekowych tkaniną szklaną żelowaną metodą tzw. „rękawa” w warunkach przeciętnych, nie obejmuje nakładów na  usunięcie, odwóz i składowanie zanieczyszczeń z kanałów, prób szczelności i budowę rurociągów tymczasowych na przepompowywanie ścieków.
(…)
 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania