ZESZYT NR 10/2018

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Zamówienia „uzupełniające” i zamówienia „dodatkowe” w prawie zamówień publicznych. Żaneta Urbaniak
II. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów w III kwartale 2018 roku. Renata Niemczyk
III. Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane we wrześniu 2018 roku. Renata Niemczyk
IV. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
V. Z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych
Podstawy kosztorysowania (75). Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy do lektury październikowego Zeszytu, w którym zamieściliśmy kilka artykułów.
W Części I autorka omówiła zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. w zakresie zamówień dodatkowych i zamówień uzupełniających udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia ujęte w dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp sprzed nowelizacji, ujmowane jako zamówienia uzupełniające, zostały usunięte z treści Pzp, a w ich miejsce wprowadzono zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz dodatkowych dostawach. W przypadku zamówień dodatkowych zmiana polegała na usunięciu możliwości zastosowania zamówienia z wolnej ręki na podstawie obowiązującego wcześniej art. 67 ust. 1 pkt 5, a wprowadzeniu dopuszczalnej zmiany umowy – aneks do umowy.

W Części II prezentujemy poziom i ruch cen 16 obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w III kwartale 2018 roku. Dane pokazują z małymi wyjątkami (instalacje) wzrosty kosztów budowy w III kwartale 2018 r.
W III kwartale br. w stosunku do II kwartału 2018 stawki robocizny wzrosły, ale w mniejszym stopniu niż pomiędzy II a I kwartałem 2018 r. Obecnie zmiany zamknęły się w przedziale od 1,56 % do 1,90 %. Najwyższy wzrost stawek robocizny odnotowano w  robotach budowlanych, w drugiej kolejności - w robotach elektrycznych. Najmniejsze wzrosty stawek odnotowano przy robotach sanitarnych. W przeciągu roku wszystkie stawki zwiększyły się w przedziale średnio od 8,05 % do 8,94 %. Ma to wpływ na ceny robót, znacznie większy niż wzrost cen materiałów.
Jeśli chodzi o wskaźniki zysku i narzuty kosztów pośrednich, odnotowano niewielkie zmiany.

Jak można przeczytać w Części III – we wrześniu 2018 r. ogólnie ceny materiałów wzrosły, szczególnie ceny stali, ale też obserwuje się spadki cen niektórych materiałów, przykładowo betonów i zapraw.

W Części IV z zakresu orzecznictwa KIO przedstawiamy wyrok dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę, którego przedmiotem była budowa boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa budynku szatniowego z przyłączami, a Zamawiający  postępowanie unieważnił. Postępowanie było prowadzone z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej”. Zamawiający mógł unieważnić postępowanie przed wyborem oferty najkorzystniejszej, ale byłoby to uzasadnione wyłącznie w przypadku, gdyby wszystkie złożone w postępowaniu oferty przekraczały budżet zamawiającego. Gdy jednak tylko jedna oferta – w tym przypadku oceniona najwyżej – przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie, zamawiający ma obowiązek przeprowadzić wszystkie czynności poprzedzające wybór oferty najkorzystniejszej.

Część V poświęcona jest zaprezentowaniu przykładów naruszeń przepisów Pzp w świetle najnowszych wyników kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP, a dotyczących tematu: jawność postępowań a tajemnica przedsiębiorstw.

Zapraszamy serdecznie do zamówienia prenumeraty na 2019 r. naszego wydawnictwa „Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych”

ZAMÓWIENIA „UZUPEŁNIAJĄCE” I ZAMÓWIENIA „DODATKOWE” W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
adw. Żaneta Urbaniak
(…)
Jak postąpić, gdy w trakcie realizacji inwestycji okaże się, że zamawiający pomimo wykonania wielu ekspertyz i zlecenia opracowania projektu podmiotom posiadającym właściwe uprawnienia, z przyczyn o obiektywnym charakterze nie mógł przewidzieć niektórych prac?
(…)
Co zrobić, aby mieć możliwość wykonania tych usług lub robót budowlanych? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.
Ustawodawca w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dokonał zmiany w zakresie zamówień dodatkowych i zamówień uzupełniających udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zmiana przepisów ustawy w zakresie zamówień dodatkowych w znaczącym stopniu ułatwiła dokonywanie zmian w zakresie przedmiotu zamówienia. Przed nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 roku udzielenie zamówień dodatkowych wymagało przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, co wiązało się z zaproszeniem wykonawcy do negocjacji, opublikowaniem ogłoszeń  w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nowelizacją z 22 czerwca 2016 roku, Ustawodawca uprościł procedurę związaną z realizacją dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, która stanowi obecnie zmianę umowy.
(…)
Inaczej wygląda kwestia zamówień, które  przed  nowelizacją ustawy z 2016 r. były określone jako zamówienia  uzupełniające na usługi lub roboty budowlane, ponieważ są one udzielane jako nowe zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Ustawodawca w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw przewidział nowe przesłanki udzielenia takich zamówień  i  rozgraniczył wyraźnie tryby udzielania zamówień  na usługi i roboty budowlane od zamówień uzupełniających dla dostaw.
(…)
Podkreślenia wymaga fakt, że w sytuacji, gdy zamawiający określając wartość zamówienia zapomni o oszacowaniu wartości zamówienia uzupełniającego lub teoretycznie będzie o niej pamiętał, jednak nie uwzględni jej w dokumentacji postępowania, pomimo wypełnienia wszystkich innych przesłanek, nie będzie mógł udzielić zamówienia uzupełniającego. Dlatego też przy opracowywaniu dokumentacji postępowania należy zawsze pamiętać o wyszczególnieniu wartości zamówień uzupełniających.
(…)
więcej w Zeszycie Nr 10/2018

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (75)
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Systemy rurowe w instalacjach  sanitarnych i  technologicznych (2) 
W KNR 9-08 - Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych STEINZEUG-KERAMO (wyd. ORGBUD-SERWIS, II z 2014 r.) - zamieszczone są nakłady rzeczowe umożliwiające opracowanie kosztorysów na budowę zewnętrznych sieci kanalizacyjnych z rur systemu Steinzeug-Keramo kielichowych i przeciskowych.
(…)
Rozdział 02. Przeciski sterowane z żerdzią pilotową - zawiera nakłady rzeczowe na przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych STEINZEUG-KERAMO o średnicy: DN 150 do 250, DN 300, DN 400, DN 500,  DN 600, DN 700.
 (…)
W KNR nr 2-15/GEBERIT - Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit (WACETOB, wyd. I  2000) - podane są nakłady na wykonanie tych instalacji w obiektach budowlanych. Katalog stanowi podstawę do sporządzania części rzeczowej kosztorysów, planowania i kontroli zużycia środków produkcji w zakresie przyjętych w katalogu rozwiązań i technologii.
(…)
Rozdział 03. Systemy kanalizacyjne - zawiera nakłady robocizny, materiałów i pracy sprzętu na montaż rurociągów kanalizacyjnych i ich elementów z polietylenu Geberit HDPE o połączeniach zgrzewanych, w obiektach budowlanych. W tablicach odrębnie podano nakłady na montaż rur, kształtek, uzbrojenia (czyszczaki, wpusty, syfony) oraz połączeń, punktów stałych na rurociągach, przejść szczelnych rurociągów przez przegrody budowlane i przegród ogniowych.
(…)
Rozdział 05. Izolacja systemów kanalizacyjnych - zawiera nakłady robocizny i materiałów na wykonanie izolacji rurociągów kanalizacyjnych polietylenowych, matami izolacyjnymi Geberit Isol. W tablicach podano odrębnie nakłady na izolację rur i kształtek.
(…)

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania