ZESZYT NR 9/2018

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Zmiana wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane w przepisach ustawy K.c., Pzp, warunkach FIDIC i orzecznictwie (2) Hubert Wysoczański
II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
III. Zamawianie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego (2). Renata Niemczyk
IV. Wykluczenie wykonawcy, który wprowadza zamawiającego w błąd. Mariusz Brzeziński
Podstawy kosztorysowania (74). Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych
Zapraszamy do lektury kolejnego Zeszytu.
Na wstępie zamieściliśmy drugą część artykułu poświęconego zagadnieniom związanym z prawem wykonawcy do zmiany wynagrodzenia na tle przepisów kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, Warunków Kontraktowych FIDIC oraz orzecznictwa. Z uwagi na istotne różnice pomiędzy poszczególnymi typami umów o roboty budowlane, kwestie te przeanalizowano odrębnie dla umów z wynagrodzeniem kosztorysowym (opisanych w pierwszej części artykułu, opublikowanej w Zeszycie nr 7-8/2018) oraz umów ryczałtowych, które autor omówił w tym Zeszycie.  Zmiany wynagrodzenia są omówione w poszczególnych przypadkach: zmiany zakresu robót, postanowień umowy, zmiany kosztów wykonania robót i w razie błędów w dokumentacji projektowej.
W Części II prezentujemy wyrok Krajowej  Izby Odwoławczej, w którym uwzględniła ona odwołanie w zakresie zarzutu niezasadnego wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty konkretnego wykonawcy, w sytuacji gdy wykonawca ten brał udział w przygotowaniu postępowania. Nakazała ponowienie czynności badania i oceny ofert, a w jej ramach  wezwanie Wykonawcy „do złożenia wyjaśnień, celem udowodnienia, że udział w przygotowaniu postępowania tego wykonawcy nie zakłóci konkurencji”.
W Części III - kontynuacja omawiania zagadnień zamawiania robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego. Autorka obecnie skupiła się na pokazaniu problematyki na dziewięciu przykładach, z których wynika, że często oprócz zmian pozwolenia na budowę mamy do czynienia ze wzrostem kosztów realizacji.
Autor artykułu - zamieszczonego w Części IV - zwraca uwagę, jakie znaczenie ma dokładne i rozważne sporządzanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.
Ustawodawca przewidział, że mogą zaistnieć w postępowaniach takie sytuacje, w których  wykonawca będzie posuwał się do nieczystych metod w celu uznania jego oferty za najkorzystniejszą, i wyposażył zamawiającego w odpowiednie narzędzie, eliminujące takiego wykonawcę z postępowania.
Polecamy także obszerny Komunikat nr 7, zawierający szereg aktualności i zaproszenie do kontynuowania współpracy z nami poprzez przedłużenie prenumeraty na 2019 rok.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY, KTÓRY WPROWADZA ZAMAWIAJĄCEGO W BŁĄD
Mateusz Brzeziński LL.M.
(…)
Zamawiający mają uprawnienie do stawiania określonych warunków udziału w postępowaniu wobec potencjalnych wykonawców. Zamawiający powinien w taki sposób dokonać opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, aby ich powiązanie i proporcje w odniesieniu do przedmiotu zamówienia nie uniemożliwiały wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcom zdolnym do jego należytego wykonania. Działanie przeciwne, nie tylko może ograniczać konkurencję, ale pozostaje też w oczywistej sprzeczności z nadrzędnym interesem zamawiającego. Większa konkurencja w postępowaniu daje zamawiającemu możliwość uzyskania korzystniejszej oferty, a tym samym pozwala na bardziej efektywne wydatkowanie publicznych środków finansowych przeznaczonych na realizację danego zamówienia.
(…)
Racjonalny ustawodawca przewidział, że mogą zaistnieć takie sytuacje w postępowaniach, że wykonawca będzie się posuwał do nieczystych zagrań w celu uznania jego oferty za najkorzystniejszą. Musiał więc wyposażyć zamawiającego w odpowiednie narzędzie, eliminujące takiego wykonawcę z postępowania. Spośród dwunastu obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania, zamawiający ma do dyspozycji dwie, które może wykorzystać wobec takiego wykonawcy.
(…)
Przypomnieć jednak w tym miejscu należy, że wykluczenie z postępowania jest dotkliwą konsekwencją działania zarówno dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. Informacja o podawaniu nieprawdziwych informacji znajdzie się w informacji o wyniku postępowania (wyborze oferty najkorzystniejszej lub w zaproszeniu do składania ofert), co może osłabić reputację wykonawcy i sprawić mu wiele kłopotów w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zaś traci jednego z wykonawców, którzy byli zainteresowani realizacją zamówienia – następuje zmniejszenie się konkurencji między wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu. Dlatego też tak ważne jest umiejętne korzystanie z przysługujących uprawnień w przedmiotowej sprawie.
 (…)
Zamawiający wydając środki publiczne musi dbać o to, aby wybrać rzetelnego wykonawcę, który daje rękojmię należytego wykonania zamówienia. Jeżeli więc wykonawca przedkłada nieprawdziwe informacje, zataja je lub nie potrafi ich jednoznacznie określić, nie zasługuje na to, aby móc realizować zamówienie publiczne. Podwyższony miernik staranności wobec wykonawców ma za zadanie chronić zamawiającego przed nieuzasadnionym udzieleniem zamówienia takiemu podmiotowi. Tym większe ma to znaczenie, że wykonawca nie będzie miał możliwości zamienić informacji nieprawdziwej na prawdziwą, nawet w formie „samouzupełnienia”. Stąd też zalecane jest dokładne i rozważne sporządzanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
(…)
więcej w Zeszycie Nr 9/2018

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (74)
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Systemy rurowe w instalacjach  sanitarnych i  technologicznych 

Rury w instalacji odgrywają ważną rolę, a jeszcze większe znaczenie ma sposób i jakość połączeń. Wpływa to na stabilność całej konstrukcji oraz bezpieczeństwo pracy instalacji, a metoda łączenia jest uzależniona głównie od rodzaju materiału, z jakiego wykonano rury.
(…)
Ideą połączenia zaprasowywanego jest złącze, które składa się z prostego odcinka rury oraz szeregu kształtek, takich jak łączniki proste, trójniki, kolana, zaciśniętych przy użyciu odpowiedniego urządzenia.
Technologia zaprasowywania promieniowego polega na skalibrowaniu i zgnieceniu rury na złączce z pierścieniem ze stali nierdzewnej i o-ringiem za pomocą specjalnych zaciskarek ze szczękami.
(…)
W KNR AT-47 Instalacje sanitarne i technologiczne systemów rurowych o złączach zaprasowywanych (wyd. ATHENASOFT 2018) podano nakłady  rzeczowe na wykonywanie tych instalacji w obiektach budowlanych. Zakres obejmuje montaż rurociągów z rur stalowych o średnicach od 10 do 100 mm, montaż kształtek, trójników, czwórników i zaworów łączonych metodą zaprasowywania oraz montaż zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych i kołnierzowych.
(…)
Nakłady w tablicach nie uwzględniają:
- montażu armatury odcinającej i regulacyjnej,
- prób szczelności instalacji,
- płukania instalacji,
- montażu tabliczek znamionowych i oznakowania zaworów,
- montażu napędów i ich synchronizacji,
które należy kalkulować odrębnie.
(…)
 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania