ZESZYT NR 6/2018

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Rozliczanie i wycena robót na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC. Hubert Wysoczański
II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
III. Konkurs – Szacowanie wartości zamówienia (2). Żaneta Urbaniak
IV. Cenowy rynek materiałów budowlanych. Renata Niemczyk
Podstawy kosztorysowania (72). Balbina Kacprzyk

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy do lektury w piękne upalne czerwcowe dni!

Zacznijmy od Części I – autor omawia w niej rozliczanie i wycenę robót na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC,  podaje zapisy i interpretacje odpowiednich Klauzul. Ogólnie należy dodać, że zagadnienia związane z obmiarem, wyceną i rozliczaniem robót budowlanych nie są łatwe z uwagi na brak dobrych wzorów umów. Swoboda kontraktowa od 2001 roku, z powodu braku przepisów obejmujących kosztorysy (poza inwestorskim w zamówieniach publicznych), nie ułatwia zadania.

W przeglądzie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w Części II przedstawiamy wyrok dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego  w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie dokumentacji projektowej/przetargowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją, dla realizacji robót budowlanych związanych z przebudową stacji.
Izba odniosła się do trzech zarzutów:  naruszenia m.in. przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez niezasadne poprawienie omyłki rachunkowej, rażąco niskiej ceny oraz zaniechania  ujawnienia dokumentów (w tym wyjaśnień).

W Części III kontynuujemy zagadnienia dotyczące konkursów. Tym razem autorka pisze o szacowaniu wartości zamówienia, jednej z najtrudniejszych i najważniejszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż wynik szacowania pozwala na wybór właściwej procedury, określonej przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Okres wiosenny to większa dynamika w budownictwie, w roku 2018 okres ten jest szczególny, w porównaniu z analogicznymi w latach poprzednich, więc w części IV zamieściliśmy artykuł poświęcony cenom na rynku materiałów budowlanych. Autorka także na wstępie zasygnalizowała zmiany cen w budownictwie, które są wynikiem wzrostu wynagrodzeń pracowników.

Polecamy także Komunikat Nr 5, w którym są informacje o zmianach przepisów opublikowanych w Dzienniku Ustaw.
Życzymy miłej lektury!

ROZLICZANIE I WYCENA ROBÓT NA PODSTAWIE WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC
dr n.pr. Hubert Wysoczański

W Polsce od połowy lat 90. funkcję podstawowych wzorów umów o roboty budowlane, stanowiących punkt odniesienia dla kontraktów bu¬dowlanych sporządzanych zarówno w obrocie prywatnym, jak i w zamówieniach publicz¬nych, pełnią Warunki Kontraktowe FIDIC. Warunki FIDIC kryją pod swą nazwą szereg wzorów umów stanowiących odrębne typy kontraktów budowlanych. Najistotniejsze i najczęściej wykorzystywane w polskiej praktyce są Czerwona Księga FIDIC z 1999 r. (oparta na trady¬cyjnym modelu kontraktu Wybuduj), Żółta Księga FIDIC (stanowiąca wzór kontraktu Zaprojektuj i wybuduj) oraz Srebrna Księga FIDIC (będąca wzorem umowy o generalną realizację inwestycji, zwaną też EPC/„pod klucz”).
(…)
Warunki FIDIC przewidują jako zasadę miesięczne rozliczanie wykonanych robót i dokonywanie przez zamawiającego częściowych płatności, zwanych płatnościami przejściowymi. W celu uzyskania częściowej zapłaty wykonawca obowiązany jest uzyskać świadectwo (poświadczenie) inżyniera, tzw. Przejściowe Świadectwo Płatności (ang. Interim Payment Certificates, dalej też jako PŚP), potwierdzające fakt wykonania robót oraz ich zakres, w tym ilość wykonanych prac, na potrzeby rozliczeń finansowych stron.
(…)
W warunkach FIDIC przewidziano rozwiązanie, zgodnie z którym wycena wartości robót wykonanych przez wykonawcę odbywa się zasadniczo w drodze decyzji inżyniera, zwanej określeniem (determination), dokonywanym na podstawie Subklauzuli 3.5 Czerwonej Księgi FIDIC. Decyzję tę strony kontraktu, a w praktyce zwłaszcza wykonawca, mogą zakwestionować w trybie kontraktowym i sądowym.
(…)
Większość międzynarodowych wzorców umów o roboty budowlane przewiduje, że jeśli ceny i stawki określone w umowie są nieodpowiednie do wyceny danych robót będących przedmiotem obmiaru, to należy zastosować tak zwaną wycenę „rzetelną”, „sprawiedliwą” (fair) lub „rozsądną” (reasonable). Stanowi ona wskazywany w orzecznictwie tzw. trzeci etap procesu wyceny (trzecią zasadę wyceny).
(…)
Zagadnienia związane z obmiarem, wyceną i rozliczeniem robót budowlanych nie zostały uregulowane w polskim prawie. Nie stanowią one również przedmiotu szczegółowych rozważań w polskim orzecznictwie. Z tego względu strony w umowie o roboty budowlane powinny unormować te kwestie w celu uniknięcia późniejszych nieporozumień lub sporu. Warunki Kontraktowe FIDIC zawierają szczegółową regulację ww. zagadnień, przewidującą w zasadzie autonomiczny system wyceny i rozliczania wykonanych robót budowlanych.  Z uwagi na przyjętą na gruncie prawa polskiego zasadę swobody umów, rozwiązania warunków FIDIC mogą zostać przyjęte przez strony w całości w ich oryginalnym brzmieniu, mogą też stanowić one użyteczny punkt odniesienia przy projektowaniu przez strony własnych postanowień umownych.
(…)
więcej w Zeszycie Nr 6/2018

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (72)
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Prace w obiektach zabytkowych (19)

Naprawa i wzmocnienia konstrukcji murowych cd.


(…)
W Kosztorysowych Normach Nakładów Rzeczowych  KNNR Nr 3 - Roboty remontowe ogólnobudowlane (wyd. WACETOB, 2000 r.) - znajdziemy w Rozdziale 12 - Roboty renowacyjne elewacji - tablice z nakładami na czyszczenie murów gładkich.
W Tablicy 1201 - są opisane nakłady rzeczowe na oczyszczenie murów z cegły, oczyszczenie spoin z zaprawy lub wykucie spoin.
W Tablicy 1204 - są nakłady rzeczowe na zmywanie ścian zmywaczami „Graffinet”, pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym.
W Tablicy 1208 - znajdują się nakłady rzeczowe na mycie ścian wodą lub środkiem do usuwania wykwitów cementowych i wapiennych.
(…)
Przykładowe ceny jednostkowe robót opublikowane w informatorach
(…)
Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Remontowych,
Bistyp - II kwartał 2018
 

Lp.
Symbol klasyfikacji
Podstawa wyceny
Opis robót Jend. miary Cena jedn. w zł
7038 BCR.14.1.001
KNNR-W 3 1201-01
Oczyzszczenie ścierne murów z cegły, gładkich, filarów, pilastrów i gzymsów i attyk m2 26,71
7039 BCR.14.1.002
KNNR-W 3 1201-02
Oczyszczenie ścierne murów z cegły z wystrojem architektonicznym m2 40,91


 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania