ZESZYT NR 5/2018

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Zamówienia na tzw. odnawialne źródła energii - Dostawa czy robota budowlana? Zbigniew Leszczyński
II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
III. Konkurs – dlaczego nie? Żaneta Urbaniak
IV. Opinie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
V. Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2018 r. wg opracowania Głównego Urzędu Statystycznego
Podstawy kosztorysowania (71). Balbina Kacprzyk

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Lekturę tego Zeszytu możemy rozpocząć od Części I, w której autor omawia problematykę zamówienia na tzw. odnawialne źródła energii (OZE), służące do produkcji energii elektrycznej – instalacje paneli fotowoltaicznych i cieplnej - kolektory słoneczne, pompy ciepła. Czy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych jest to dostawa czy robota budowlana? Istotne jest to, że w zależności od tego, jaką przyjmiemy kwalifikację zamówienia, inne będą wymagania dla opisu przedmiotu zamówienia, a także wysokości tzw. Progów „unijnych”, które w odniesieniu do dostaw są wielokrotnie niższe niż w przypadku robót budowlanych.

Wyrok KIO wraz z komentarzem prezentujemy w Części IV, a dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego - na konserwację oświetlenia ulicznego miasta N. Wykonawca, którego oferta nie została wybrana, zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty, która w opinii Odwołującego zawierała rażąco niską cenę, oraz poprzez niezapewnienie zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu. Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron postępowania, oddaliła odwołanie. To co jest ważne w tym wyroku, to podkreślenie że zgodnie z przepisem art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.

W Części III zamieściliśmy artykuł poświęcony konkursowi - procedurze uregulowanej w prawie zamówień publicznych, którą można zastosować dla dziedzin, które mają charakter twórczy, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych. Autorka po wprowadzeniu i omówieniu czym jest „konkurs” stara się wskazać przyczyny, dlaczego zamawiający nie korzystają zbyt często z tej procedury.

Opinię Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą nowego porządku prawnego po nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. - w zakresie badania konfliktu interesów - prezentujemy w Części IV.

W Komunikatach - publikujemy m.in. komunikat UZP dotyczący elektronizacji zamówień publicznych. Szczególnie jednak zwracamy uwagę na zamieszczoną Erratę do KNR 2-02 „Konstrukcje budowlane – tom 1”, WACETOB – wydanie VI poprawione i uzupełnione, 2017.

Zapraszamy do lektury!

KONKURS – DLACZEGO NIE?
mgr pr. Żaneta Urbaniak

W prawie zamówień publicznych uregulowana została procedura, którą można zastosować dla dziedzin, które mają charakter twórczy, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych. Konkurs, bo o nim mowa, został przez ustawodawcę uregulowany w rozdziale 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Jak wynika z informacji o polskim rynku zamówień publicznych, publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, Zamawiający nie korzystają zbyt często z procedury konkursu.
 (…)
Artykuł 110 ustawy Pzp, stanowi: „Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych”.
 (…)
,Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu wymaga równie dużo, a czasem nawet więcej czasu niż przeprowadzenie przetargu nieograniczonego czy ograniczonego, a należy pamiętać, że jest to tylko jeden z etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jak wynika z art. 119 Pzp, Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na złożenie wymaganych dokumentów, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 21 dni od dnia przekazania ogłoszenia o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Po złożeniu przez uczestników konkursu dokumentów, Zamawiający ocenia ich prawidłowość, jeżeli dokumenty noszą wady, wzywa do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 i ust. 4 Pzp. Zamawiający po uznaniu, że uczestnicy spełniają kryteria określone w Regulaminie, zaprasza ich do złożenia prac konkursowych; czas na złożenie prac powinien być odpowiedni do złożoności zagadnienia, które jest przedmiotem konkursu.
(…)
Odnosząc się do kwestii autorskich praw majątkowych do projektu architektonicznego czy koncepcji, stanowiących przedmiot umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, muszą zostać one uregulowane w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
(…)
więcej w Zeszycie Nr 5/2018

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (71)
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Prace w obiektach zabytkowych (18)
Naprawa i wzmocnienia konstrukcji murowych cd.

Kontynuując tematykę napraw konstrukcji murowych zajmiemy się kalkulacjami na wykonanie oczyszczenia murów. Przed przystąpieniem do czyszczenia powinno się wykonać szczegółową ekspertyzę, w której będzie ustalony rodzaj i stopień zniszczenia materiału, stopień i grubość nawarstwień zabrudzenia, a także głębokość zabrudzenia, oraz podany sposób. Czyszczenia mogą być wykonane metodami mechanicznymi, strumieniem wody przy użyciu szczotek, strumieniem przegrzanej pary wodnej - aparatem ciśnieniowym, metodami chemicznymi  lub strumieniowo-ściernymi.

W KNR SEK 03-01, Rozdział 01 Wzmocnienie konstrukcji murowych – system Ruredil X Mesh C10/M25 zamieszczono nakłady rzeczowe na:
-    ręczne i mechaniczne czyszczenie spoin i powierzchni ścian murowanych,
-    ręczne i mechaniczne czyszczenie powierzchni sklepień oraz spoin,
-    chemiczne czyszczenie powierzchni ścian i sklepień,
-    strumieniowo-ścierne czyszczenie powierzchni.
(…)
W Tablicach 0101 i 0102 szczegółowy zakres prac obejmuje: ręczne czyszczenie szczotkami i skrobakami lub mechaniczne elektronarzędziami spoin i ścian, a także oczyszczenie powierzchni sprężonym powietrzem. Nakłady rzeczowe robocizny wahają się od 0,03 do 0,20 r-g na 1 m2 powierzchni ściany lub 1 m spoin, nakłady sprężarki powietrza przewoźnej spalinowej  wynoszą 0,20 m-g. Są także uwzględnione materiały pomocnicze  w wysokości  10% od wartości robocizny.
(…)
W KNR AT-08 „Nowe generacje ściennych pokryć ochronnych – zabezpieczenia przed graffiti” (ATHENASOFT wyd. 2001 r.) - znajdziemy nakłady rzeczowe na mycie powierzchni wodą, również z użyciem zmywarki ciśnieniowej w przypadkach:  przygotowania podłoża do zabezpieczenia przed graffiti, mycia powierzchni pokrytej graffiti oraz mycie powierzchni pokrytej graffiti z podziałem na powierzchnie gładkie lub porowate.
(…)

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania