ZESZYT NR 4/2018

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Zmiana umowy o zamówienie publiczne na roboty budowlane w świetle znowelizowanego art. 144 Pzp. Hubert Wysoczański
II. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów w I kwartale 2018 roku. Renata Niemczyk
III. Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w marcu 2018 roku. Renata Niemczyk
IV.  Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
V. Opinie  Urzędu  Zamówień  Publicznych dotyczące  przepisów  ustawy Prawo  zamówień  publicznych
Podstawy  kosztorysowania (70). Balbina Kacprzyk

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy do lektury Zeszytu, w którym zamieściliśmy kilka artykułów.
W Części I autor omawia możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne na roboty budowlane w świetle znowelizowanego art. 144 Pzp. Najważniejszą zmianą wydaje się ta, że został uchylony przepis – art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, czyli dotychczasowe zamówienia dodatkowe w trybie z wolnej ręki, i przeniesiony do art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy.  Drugą zmianą jest możliwość zmiany umowy polegająca na zmianie przedmiotu zamówienia, o ile łączna wartość zmian, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza niż tzw. progi unijne (5 225 000 euro dla robót budowlanych) i jednocześnie mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zdaniem autora, przepis ten może mieć najszersze zastosowanie jako podstawa prawna dla zmian umów o roboty budowlane.

Część  II poświęcona jest cenom obiektów budowlanych i ich elementów (obecnie jest to 16 obiektów budowlanych, było 14), autorka dodała informacje dot. dwóch obiektów: sala gimnastyczna z zapleczem w technologii pasywnej i przedszkole w technologii energooszczędnej. Publikowane są wysokości aktualnych stawek robocizny i wskaźników narzutów w I kwartale 2018 roku. Można stwierdzić, że w I kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost w ciągu roku (w przedziale od 8,43 do 9,32%) robocizny kosztorysowej we wszystkich branżach robót.  Kwartalne wskaźniki kosztów pośrednich i zysku - bez większych zmian.

Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w marcu 2018 roku autorka prezentuje w  Części  III. Z informacji wynika, że w marcu br. ceny wielu materiałów nie wzrosły znacząco, wbrew temu co pisze się w pismach ogólnobudowlanych. Z portalu Rynek instalacyjny można się dowiedzieć, że w styczniu 2018 w stosunku do grudnia 2017 ceny wzrosły w 15 analizowanych grupach, porównanie styczeń 2018 do stycznia 2017 pokazuje wzrost cen np. płyty OSB, drewna +29,9 %.

Wyrok KIO wraz z komentarzem prezentujemy w Części IV, tym razem dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego - Gminę Miejską w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia, iluminacji i kanalizacji teletechnicznej na Bulwarach. W komentarzu stwierdzono, że oś sporu sprowadzała się do oceny złożonych przez przystępującego wyjaśnień. Izba jako podstawę odrzucenia oferty uznała, że złożone wyjaśnienia mają charakter zbyt ogólnikowy, w ich treści nie zostały przedstawione konkretne kwoty lub wyliczenia, zaś wykonawca nie wskazał okoliczności, które uzasadniałyby obniżenie ceny, jak również nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie przedmiotowych wyjaśnień.
W Części V przedstawiamy opinię prawną Urzędu Zamówień Publicznych, opublikowaną na stronie internetowej Urzędu, pt. „Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp”.

Życzymy miłej lektury w pięknym wiosennym czasie!

POZIOM I RUCH CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH ELEMENTÓW ORAZ STAWEK ROBOCIZNY I NARZUTÓW W I KWARTALE 2018 ROKU
mgr inż. Renata Niemczyk
(…)
Przedszkole - w technologii energooszczędnej
Powierzchnia zabudowy 1320,00 m2, powierzchnia użytkowa 1250,00 m2,
kubatura 4000,00 m3, ilość kondygnacji nadziemnych 1, podpiwniczenia brak.
 

Stany obiektu, obiekt
Rok 2017
Rok 2018
zł/m2 p.u.
Wskaźniki ruchu cen - %
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
I kw.

Zerowy - surowy podziemia

Surowy nadziemia

Wykończeniowy

Instalace wod.-kan.

Instalacje gazowe

Instalacje c.o.

Instalacje went. i klimat.

Instalacje elektryczne

Instalacje teletechniczne

464,73

622,79

1303,52

311,84

29,28

456,88

211,98

278,44

46,69

101,63

102,56

101,53

101,37

102,63

102,25

100,90

100,74

101,07

101,19

99,73

100,99

101,21

101,90

100,49

100,41

100,36

100,89

101,94

101,51

100,67

101,41

101,60

100,49

100,28

100,37

104,83

101,03

101,14

101,00

101,74

102,12

100,67

100,38

100,46

100,94

Razem obiekt

3726,15

101,70

100,68

101,02

100,98

(…)
W I kwartale br. w stosunku do IV kwartału 2017 stawki robocizny wyraźnie wzrosły. Zmiany zamknęły się w przedziale od 1,74% do 3,03%. Najwyższy wzrost odnotowano przy stawkach towarzyszącym robotom sanitarnym, w drugiej kolejności przy robotach elektrycznych. W przeciągu roku wszystkie stawki zwiększyły się w przedziale średnio od 8,43% do 9,32%. Wzrost stawek robocizny spowodowany jest zwiększeniem od stycznia 2018 minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak również spadkiem bezrobocia. Jeśli chodzi o wskaźniki zysku i narzuty kosztów pośrednich zmiany są niewielkie.
(…)
więcej w Zeszycie Nr 4/2018


PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (70)
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Prace w obiektach zabytkowych (17)

Naprawa i wzmocnienia konstrukcji murowych cd.
W publikacji „Wycena nowych technologii w budownictwie” autor wskazał dla potrzeb kalkulacji Katalog Nakładów Rzeczowych KNR SEK 03-01 „Systemy wzmacniania konstrukcji ceglanych, betonowych i żelbetowych siatkami z włókna kompozytowego na zaprawach mineralnych” (wyd. I Promocja 2009).
W KNR SEK 03-01, Rozdział 01 Wzmocnienie konstrukcji murowych – system Ruredil X Mesh C10/M25 zamieszczono nakłady rzeczowe na:
- ręczne i mechaniczne czyszczenie spoin i powierzchni ścian murowanych,
- ręczne i mechaniczne czyszczenie powierzchni sklepień oraz spoin,
- chemiczne czyszczenie powierzchni ścian i sklepień,
- strumieniowo-ścierne czyszczenie powierzchni,
- naprawa i reprofilacja podłoża,
- wzmocnienie ścian, słupów, sklepień i kominów siatką.
System Ruredil X Mesh C10/M25 składa się z siatki z włókna węglowego (jako wzmocnienie) oraz zaprawy mineralnej, która łączy siatkę z podłożem.
(…)
System RUREDIL X MESH C10/M25 zapewnia doskonałą współpracę wzmocnienia z ceglanym podłożem. Uzyskuje się przez to wzrost wytrzymałości muru. W chwili przeciążenia konstrukcji nie następuje rozwarstwienie na styku wzmocnienia z murem, a ma miejsce jedynie powstawanie rysy przechodzącej przez konstrukcję murową i wzmocnienie.
(…)
W Tablicy 0105 podane są nakłady rzeczowe na naprawę i reprofilację podłoża.
W poszczególnych kolumnach ujęto nakłady na wykucie i wstawienie cegieł, wykonanie warstwy sczepnej (obrzutki), wykonanie warstwy wyrównawczej, punktowe wypełnienie ubytków oraz zasklepienie rys w konstrukcji.
Jako zaprawę do wypełniania fug, ubytków oraz zasklepiania rys zaproponowano: zaprawy Rurewall R/Z, Rurewall T oraz Rurewall PVA TX. Są to zaprawy na bazie spoiw hydraulicznych, stosowane jako tynk naprawczy na słabe, poważnie zdegradowane podłoża murowe, a także jako pierwsza warstwa pod wierzchnie tynki.
(…)
 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania