ZESZYT NR 3/2018

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Kierownik budowy i inne osoby - jako podwykonawcy w zamówieniach na roboty budowlane. Ewa Wiktorowska
II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
III. Rozwiązania materiałowe elementów budynków mieszkalnych  –  Wykończenie ścian (7). Edyta Plebankiewicz
IV. Z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych
Podstawy  kosztorysowania (69). Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Zapraszamy do lektury!
W Części I autorka podjęła się omówienia trudnego zagadnienia, a mianowicie zatrudniania i rozliczania takich osób jak: kierownik budowy, inspektor nadzoru, kosztorysant, geodeta, z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych. Zaprezentowała kilka przykładów wyroków KIO oraz Sądów.

Z zakresu orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej - w Części II - przedstawiamy wyrok dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę, w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi na terenie tejże Gminy, w którym Izba uznała odwołanie. Izba wskazała na  nieprawidłowe działanie Zamawiającego w kilku kwestiach: wezwania wykonawcy do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oferty, żądania złożenia dokumentów dotyczących jakości zaoferowanych materiałów, które miałyby potwierdzać ich zgodność z treścią wymagań określonych w SIWZ, jak również wskazania przyczyny odrzucenia oferty wykonawcy.

W Części III kontynuujemy tematykę rozwiązań materiałowych elementów budynków. Tym razem autorka omawia materiały wykończeniowe ścian, a więc zasady doboru sposobu wykończenia ścian wewnętrznych, rodzaje pokryć ścian oraz koszty przykładowych wykończeń, takich jak: tynki zwykłe, gładzie gipsowe, licowanie płytkami terakotowymi, glazurowanymi i klinkierowymi oraz suche tynki.

W Części IV  - Z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych - prezentujemy przykłady naruszeń dotyczących wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, zgodnie z którą, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

W Komunikatach zamieszczamy informację Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o ruchu budowlanym w 2017 roku.


KIEROWNIK BUDOWY I INNE OSOBY - JAKO PODWYKONAWCY W ZAMÓWIENIACH NA ROBOTY BUDOWLANE
mgr inż. Ewa Wiktorowska

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579, ze zm.) w części odnoszącej się do tzw. aspektów społecznych, w szczególności art. 29 ust. 3a, są wyrazem woli ustawodawcy zagwarantowania przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych i zerwania z praktyką zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy jest to nieuzasadnione charakterem stosunku. Przywołany przepis stanowi, iż zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący w zamówieniach na usługi i roboty budowlane.  Wymaganie zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy dotyczy czynności wykonywanych przez osoby w ramach zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę. Wiele jednak z tych czynności wchodzących choćby w zakres tzw. prac towarzyszących robotom budowlanym wykonywanych jest co do zasady przez podwykonawców, a często przez podwykonawców działających jako osoby prowadzące działalność gospodarczą, które swoją pracę wykonują osobiście.
Jak wynika z orzecznictwa i piśmiennictwa, takich osób nie dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.
(…)
Pomimo że ustawa Pzp nie zawiera definicji podwykonawcy, można ją jednak wywieść z definicji umowy o podwykonawstwo. Według  przepisów Pzp, umowa o podwykonawstwo - to umowa zawarta w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarte między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami (art. 2 pkt 9b Pzp).
(…)
Wykonawców umów zlecenia także tych działających jako osoby świadczące osobiście usługi związane z robotami budowlanymi, takie jak np. kierowanie budową, kosztorysowanie robót budowlanych, świadczące usługi geodezyjne - na gruncie Pzp należy uznać za podwykonawców, których dotyczy ochrona przewidziana w art. 143c Pzp.
(…)
więcej w Zeszycie Nr 3/2018


PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (69)
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Prace w obiektach zabytkowych (16)

Naprawa i wzmocnienia konstrukcji murowych

Mury i tynki są elementami budynku najbardziej narażonymi na uszkodzenia, a rysy w kon-strukcjach murowych są częstym zjawiskiem, i to zarówno w obiektach starych, jak i nowych.
Przed przystąpieniem do naprawy uszkodzenia konieczne jest ustalenie przyczyny powstania uszkodzenia. Naprawa bez zlikwidowania przyczyny jest nieskuteczna, bo uszkodzenie może się pojawić ponownie.
(…)
Najstarszą metodą napraw jest przemurowanie. Kalkulację robót naprawczych i wzmacniających częściowo umożliwiają Katalogi Nakładów Rzeczowych.
Przykładowo w KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane (wyd. WACETOB) w Rozdziale 3 zamieszczone są tablice na tego typu prace:
(…)
Naprawa muru poprzez zszycie rys za pomocą zbrojenia powoduje wzrost wytrzymałości muru na rozciąganie w kierunku równoległym do spoin wspornych oraz zazwyczaj wzrost wytrzyma-łości muru na ścinanie i ściskanie. Dlatego tę metodę powinno się stosować, gdy przyczyna po-wstania uszkodzeń nie jest jednoznacznie określona i nie ma możliwości jej wyeliminowania, gdy przyczyn powstania zarysowań jest wiele i nie da się w pełni wszystkich wyrugować, ewen-tualnie gdy przyczyna jest dobrze rozpoznana, lecz nie ma technicznych możliwości jej całkowi-tego usunięcia.
Technologia wykonania wzmocnienia polega na usunięciu zaprawy spoiny wspornej (najczę-ściej mechanicznie) na głębokość 4÷6 cm, umieszczeniu w wykonanej bruździe zaprawy za pomocą specjalnego aplikatora, osadzeniu w niej pręta zbrojeniowego i wypełnieniu bruzdy zaprawą, aż do lica muru. Gdy mur nie jest tynkowany, a zaprawa stosowana do osadzenia prę-tów zszywających istotnie różni się barwą od zaprawy spoin to można podczas realizacji wzmocnienia pozostawić bruzdę o głębokości około centymetra.
(…)