ZESZYT NR 2/2018

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Udzielanie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Andrzej Warwas
II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
III. Mediacje – Polubowne rozstrzyganie sporów w kontraktach budowlanych. Adam Hajda
IV. Opinie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące przepisów ustawy Pzp 
V. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej według nowych zasad. Piotr Karkoszka
VI. Rozwiązania materiałowe elementów budynków mieszkalnych  –  Podłogi i posadzki (6). Edyta Plebankiewicz
Podstawy  kosztorysowania (68). Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk - Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

W Części I zamieściliśmy omówienie opinii UZP nt. udzielania zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji  projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Opinia ta jest odpowiedzią na pismo skierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Komitet Ekonomiki Budownictwa PZITB oraz Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych (SKB). Autor opracowania w podsumowaniu stwierdził, że efektem wymiany korespondencji jest zwrócenie uwagi na to, że nie jest oczywistym zamawianie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego w ramach jednego zamówienia, jak również jaki wpływ może mieć zmiana podejścia zamawiających na jakość opracowywanych kosztorysów inwestorskich.

Wyrok KIO wraz z komentarzem zamieściliśmy w Części II, a dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego - w trybie przetargu nieograniczonego, na modernizację kanalizacji ogólnospławnej, w którym odwołanie oddalono. Zarzuty dotyczyły skuteczności ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej, daty dokumentów uzupełniających w trybie przepisu art. 26 ust. 3 oraz wyjaśnień dotyczących oferty.

Część III poświęcona jest polubownemu rozstrzyganiu sporów w kontraktach budowlanych, czyli mediacjom. Po lekturze artykułu można odnieść wrażenie, że autor pokłada duże nadzieje w  mediacjach, pozwalających na szybkie zakończenie sporów, jak również z uwagi na fakt, iż po zakończeniu sporu ugodą, strony mogą dalej współpracować ze sobą.

W Części IV zamieściliśmy dwie opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych, pierwszą - dotyczącą obowiązku wskazania nazw firm podwykonawców w ofercie wykonawcy oraz drugą - dotyczącą szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane z uwzględnieniem dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy.

Od stycznia 2018 roku zmienione zostały przepisy prawa budowlanego, a mianowicie znowelizowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W Części V autor przedstawił zmienione i nowe definicje wprowadzone do rozporządzenia oraz wymagania w zakresie usytuowania budynku, dojść i dojazdów, stanowisk postojowych.

W Części VI kontynuujemy tematykę rozwiązań materiałowych elementów budynków mieszkalnych, tym razem autorka omawia podłogi oraz posadzki, czyli górne warstwy podłogi: drewniane, z paneli imitujących drewno, z płytek ceramicznych i wykładziny.

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez SKB w dniach 15-16 marca 2018 r. w Warszawie:
„Nowe podejście do zamawiania robót budowlanych”
Tematyka konferencji może być przedmiotem zainteresowania nie tylko kosztorysantów zajmujących się sporządzaniem dokumentów kosztowych, ale również zamawiających, których zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Oczekiwanie na nową ustawę Prawo zamówień publicznych i związane z tym zmiany w opisie i szacowaniu wartości zamówień na roboty budowlane - to dobry czas, żeby omówić, co można wykorzystać lub zmienić. Więcej szczegółów na stronie www.kosztorysowanie.org.pl.

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

mgr inż. Andrzej Warwas

(…)
Począwszy od uchwalenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych powszechną jest praktyka udzielania w ramach jednego postępowania zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego.
(…)
Sytuacja taka budzi uzasadnione wątpliwości, których wyrazem było pismo z dnia 5.06.2017 r. skierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Komitet Ekonomiki Budownictwa PZITB oraz Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych (SKB).
W piśmie tym stwierdzono, że powszechna praktyka udzielania zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego, zwłaszcza w nowych uwarunkowaniach  rynkowych, staje się w ocenie autorów wątpliwa i to zarówno w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w świetle rynku wykonawców.
(…)
W związku z powyższym, UZP uznał, że nabycie ww. opracowań  może poprzedzać wszczęcie dwóch odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ale jednocześnie nie wykluczył możliwości kwalifikacji przedmiotowych usług, tj. opracowania dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego, jako jednego zamówienia, jeśli ich połączenie w ramach jednego zamówienia podyktowane będzie uzasadnionymi względami.
(…)
W odpowiedzi na wystąpienie Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB oraz SKB  Departament Prawny UZP nie zajął jednoznacznego stanowiska, stwierdzając że:  
„Regulacje ustawy Pzp nie zawierają przepisów, określających w sposób bezpośredni zasad pozwalających zamawiającemu na ustalenie, czy w danych okolicznościach  faktycznych będzie miał  do  czynienia  z  jednym  zamówieniem publicznym, którego  udzielenie powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem jednego postępowania bądź postępowań opartych na dyspozycji przepisu art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, czy też z kilkoma zamówieniami odrębnymi”.
(…)
Podsumowując należy stwierdzić, że opisana korespondencja, która w pełnym brzmieniu jest zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  (www.kosztorysowanie.pl), może i powinna spowodować istotną zmianę w podejściu do udzielania zamówień na wykonanie kosztorysów inwestorskich, a w konsekwencji  na jakość ich wykonania.     Potraktowanie zamówienia na wykonanie kosztorysu inwestorskiego jako odrębnego przedmiotu zamówienia lub zamówienia, na którego wykonanie można składać oferty częściowe, umożliwia bowiem wybór wyspecjalizowanego wykonawcy, dysponującego odpowiednim doświadczeniem i potencjałem.   
(…)

Więcej w Zeszycie Nr 2/2018

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (68)
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Prace w obiektach zabytkowych (15)
W obiektach zabytkowych jako materiał termoizolacyjny można stosować natryskowe pianki poliuretanowe, ze względu na szczelność i ciągłość izolacji. Są one szczególnie dobrym rozwią-zaniem w trudnodostępnych elementach konstrukcji, np. na poddaszach - ze względu na dobrą przyczepność do podłoża i możliwość dopasowywania do różnorodnych kształtów i powierzch-ni oraz łatwe wypełnianie szczelin. Mogą znaleźć także zastosowanie w przypadku docieplenia zabytkowych elewacji, np. w przypadku licznych zdobień lub braku możliwości nałożenia dodatkowej warstwy tynku. Można wtedy zastosować piankę natryskową od wewnątrz z uwagi na cienką warstwę.
(…)
Pianki poliuretanowe mogą być otwarto lub zamknięto-komórkowe: obie pianki różnią się wła-snościami. Zamknięto-komórkowa (min. 95%) pianka poliuretanowa charakteryzuje się wyższą gęstością w porównaniu z pianką otwarto-komórkową. Gęstość ta zawiera się w przedziale od 30 - 60 kg/ m3, podczas gdy pianka poliuretanowa otwarto-komórkowa posiada gęstość w prze-dziale od 6 do 35 kg/m3.            
(…)
Ze względów technologicznych należy powierzchnie odpowiednio przygotować, a więc oczy-ścić i odkurzyć, ewentualnie wykonać naprawy podłoża. Można także wyłożyć powierzchnię siatką tkaną syntetyczną w celu zazbrojenia powierzchni styku natryskiwanej pianki i sklepień, ułatwiającą późniejsze ewentualne jej usunięcie. Stosuje się znaczniki do określenia grubości nakładanej warstwy pianki. Wszystkie te elementy mają wpływ na kalkulację ceny wykonania warstwy pianki poliuretanowej.
(…)
Na stronach internetowych są dostępne cenniki za ocieplenie pianką poddaszy. Przykładowo, w tabelach poniżej prezentujemy fragment cennika z 2018 r. zamieszczonego na:
https://kb.pl/porady/cennik-ocieplenia-pianka-poliuretanowa-w-roznych-regionach-polski.
Są to uśrednione ceny wraz z podatkiem od towarów i usług, bez informacji jaka jest zastoso-wana pianka. Nie podano, czy w zakres prac wchodzi przygotowanie podłoża.
(…)
 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania