ZESZYT NR 1/2018

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Zamawianie robót budowlanych związanych z procesem budowlanym wykraczających poza zakres przedmiotu podstawowego zamówienia publicznego (2). Piotr Karkoszka
II. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w IV kwartale 2017 roku. Kazimierz Bełczykowski
III. Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w grudniu 2017 roku. Renata Niemczyk
IV. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
V. Rozwiązania materiałowe elementów budynków mieszkalnych  –  Stolarka okienna (5_2). Edyta Plebankiewicz
VI. Z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych (2). PODSTAWY  KOSZTORYSOWANIA (67). Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy do lektury pierwszego Zeszytu w tym roku!

W Części I kontynuujemy zamieszczony w Zeszycie Nr 12/2017 (Część I) artykuł, w którym autor omawia okoliczności uzasadniające zlecanie dodatkowych robót i zamawianie robót polegających na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego, a także wskazuje ograniczenia, jakim podlegają te zlecenia i zamówienia.

Część II zawiera informacje o poziomie i ruchu cen 14 obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w IV kwartale 2017 roku. Należy zauważyć wzrost stawek kosztorysowych we wszystkich branżach.

Część III zawiera  ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w grudniu 2017 roku, w obrocie na polskim rynku, oraz wskaźniki zmian w stosunku do września 2017 r. i grudnia 2016 r. Z publikacji wynika, że w IV kwartale 2017 roku zaobserwowano tendencję wzrostową cen  materiałów izolacyjnych ocieplających, tarcicy i materiałów elektrycznych.  Należy dodać, że wzrastają także ceny stali, szczególnie intensywnie tzw. profili specjalnych, np. szyn.

Część IV - to wyrok KIO wraz z komentarzem, z którego dowiemy się, że Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie, uznając za zasadne wykluczenie Odwołującego na podstawie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym wykluczeniu podlega wykonawca, który - z przyczyn leżących po jego stronie - nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Autorka w Części V kontynuuje omawianie rozwiązań materiałowych stolarki okiennej, w szczególności omawia parametry szyb, zabezpieczenia antywłamaniowe oraz oznakowanie okien. Na zakończenie podaje ceny wybranych rozwiązań opublikowane w informatorze cenowym.

Część VI zawiera kontynuację publikacji UZP, tym razem prezentujemy 5 przykładów naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących ogłoszeń o zamówieniu, stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP.

W Komunikacie nr 1/2018 podajemy m.in. informację Zarządu Rady Koordynacyjnej Biur Projektów IZBY PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO o wysokości stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.), przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich dokonywanych na podstawie "Środowiskowych zasad wycen prac projektowych" - w roku 2018.
Publikujemy również spis artykułów zamieszczonych w Zeszytach w 2017 r., który powinien ułatwić Państwu wyszukiwanie artykułów z konkretnymi zagadnieniami.

Życzymy Państwu, aby nasze publikacje okazały się pomocne przy zamawianiu, ofertowaniu i realizacji robót budowlanych.

ZAMAWIANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PROCESEM BUDOWLANYM WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES PRZEDMIOTU PODSTAWOWEGO ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO (2)

dr inż. Piotr Karkoszka
(…)
Zamawiający publiczny ma prawo do zlecania wykonawcy umowy zasadniczej dodatkowych robót w każdej sytuacji wymagającej ich wykonania. Podstawą zlecenia jest sporządzenie przez bezpośrednich uczestników procesu budowlanego protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, który powinien być zaakceptowany przez inwestora jako równoprawnego uczestnika procesu budowlanego.
Należy zawsze pamiętać, że w sprawach wykraczających poza ustawowe umocowanie inspektorów nadzoru inwestorskiego zamawiający podejmuje samodzielne decyzje finansowe i organizacyjne.
Akceptacja protokołu nie należy do czynności technicznych podejmowanych w procesie budowlanym, zalicza się natomiast do czynności zamawiającego podejmowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Kodeks cywilny.
Po akceptacji protokołu konieczności strony umowy podstawowej prowadzą negocjacje, które określą zakres zmian istotnych postanowień umownych.
(…)
Zamawiający może odstąpić od zlecania dodatkowych robót temu samemu wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp i udzielić zamówienia na roboty dodatkowe innemu wykonawcy po zastosowaniu jednego z trybów konkurencyjnych, jeśli na przykład spodziewa się uzyskać korzyści przewyższające koszty rozdzielenia robót dodatkowych od podstawowych.
Niemniej jednak w przypadku powierzenia robót dodatkowych innemu podmiotowi zamawiający winien rozważyć skutki prawne oraz wpływ tej czynności na sposób realizacji przedmiotu umowy podstawowej i ewentualne rażące naruszenie interesu wykonawcy tej umowy.
(…)
więcej w Zeszycie Nr 1/2018

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA (67)
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Prace w obiektach zabytkowych (14)
(…)
Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR, Zeszyt 65/2017, System SEKOCENBUD - Wybrane ceny jednostkowe robót z IV kwartału 2017 r.
 

 Lp.
Symbol klasyfikacji Opis robót
Jedn.
miary
Cj min.
[zł]
Cj max
[zł]
Cj śred.
[zł]
2.5.100.00 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
427 TZKNBK cz. XI
1107-1360
Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej m 29,57 44,17 34,32
2.5.200.00 ROBOTY MURARSKIE
503 TZKNBK cz. IV
0401-1780
Wykonanie sklepień płaskich na zaprawie
z cegły budowlanej, o grubości 1/4 cegły
m 67,28 105,64 82,89
616 TZKNBK cz. IV
0701-2270
Spoinowanie murów z cegły gotyckiej
w ilości do 1 m2 w 1 miejscu
m 30,69 45,79 35,64

 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania