SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ORAZ ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH LUB OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zapraszamy wszystkich uczestników procesu budowlanego na jednodniowe szkolenie dotyczące przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie - informacja o aktualnym stanie prawnym

 2. Określenie przedmiotu zamówienia na wykonanie oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego
  - łączenie i dzielenie zamówienia na części, nowe obowiązki i ograniczenia

 3. Opis przedmiotu zamówienia
  - dokumentcja projektowa (przedmiar robót), STWiORB, PF-U
  - dodatkowe elementy opisu: wymagania dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, aspekty społeczne, onakowanie (etykieta)
  - określenie wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, odpowiadających przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego

 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  - warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawniwń, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej

  - wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu
  - oświadczenie i jednolity europejski dokument zamówienia
  - zasady korzystania z potencjału podmiotów trzecich

 5. Zapisy dotyczące podwykonawstwa
  - obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania firm podwykonawców

  - oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawców

 6. Opis posobu obliczenia ceny
  - przy wynagrodzeniu ryczałtowym
  - przy wynagrodzeniu kosztorysowym

 7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  - kryterium ceny lub kosztu
  - rachunek kosztów cyklu życia
  - inne kryteria, w tym organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
  - ograniczenia wynikające z nowelizacji ustawy

 8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
  - istotne postanowienia i zasady wprowadzania zmian
  - nowe zasady dotyczące dodatkowych robót budowlanych
  - formy wynagrodzenia i zasady rozliczania robót

 10. Dyskusja i konsultacje

Szkolenie przeprowadzi mgr inż. Andrzej Warwas, wykładowca na szkoleniach w zakresie tematyki zamówień publicznych na roboty budowlane, umów i rozliczeń, kosztorysowania, przygotowania i organizacji budowlanego procesu inwestycyjnego, autor publikacji książkowych i artykułów w czasopismach fachowych nt. budowlanego procesu inwestycyjnego, zamówień publicznych oraz umów, rozliczeń i kosztorysowania w budownictwie, trener  i   arbiter  z  byłej  listy  Prezesa  UZP. 


Szkolenie planowane jest w Warszawie przy ul. Olesińskiej 21 (siedziba WACETOB) w godzinach 9.00 - 16.00

TERMIN SZKOLENIA: w miarę napływu chętnych


Koszt uczestnictwa 1 osoby w 8-godzinnym szkoleniu jednodniowym wynosi:
492,00 zł (400 zł + 23% VAT).
Wpłaty należy dokonać na konto WACETOB po potwierdzeniu terminu szkolenia.

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu, salę wykładową, materiały szkoleniowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i przerwę kanapkową.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia.
Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone e-mail'em lub telefonicznie.
W przypadku odwołania szkolenia lub konieczności uruchomienia kolejnego wszystkim osobom zgłoszonym zostanie zaproponowany późniejszy termin.
Ilość osób biorących udział w szkoleniu jest ograniczona.
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji ceny i ustalenia indywidualnego terminu szkolenia.

Informacje i zgłoszenia:
nieruchomosci@wacetob.com.pl
tel./fax 22 825-61-91

Zapraszamy

 

do pobrania

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania